ผู้บริหาร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดี

รศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Email : poonyanuch@vru.ac.th


อ.ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ำ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(งานบริหารทั่วไป)
E-mail: monrudee.chuang@vru.ac.th

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(งานวิจัยสถาบัน)
Email: weerawat@vru.ac.th

ผศ.กุลชาติ พันธุวรกุล
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(งานส่งเสริมเผยแพร่ )
Email: kullachat@vru.ac.th

อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดูแลงานยุทธศาสตร์และ
งานศูนย์ความเป็นเลิศ
E-mail: narat.porn@vru.ac.th

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดูแลงานทรัพย์สินทางปัญญา
E-mail: piyaphong.yong@vru.ac.th