ผู้บริหาร


อ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.กนกนาฏ พรหมนคร
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา