ผู้บริหาร

ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี

E-mail: supot@vru.ac.th


รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี
E-mail: narumol@vru.ac.th 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 089-4886514
Email : poonyanuch@vru.ac.th


อาจารย์ปวิช เรียงศิริ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(งานบริหารทั่วไป)
โทรศัพท์ : 096-1494544
Email : pawich@vru.ac.th

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(งานวิจัยสถาบัน)
โทรศัพท์ : 089-6541442
Email : weerawat@vru.ac.th

อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(งานส่งเสริมเผยแพร่ )
โทรศัพท์ : 084-2247779
Email : kullachat@vru.ac.th