ผู้บริหาร


อ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.กนกนาฏ พรหมนคร
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา