ผู้บริหาร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Email : poonyanuch@vru.ac.th


อ.ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ำ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(งานบริหารทั่วไป)
E-mail: monrudee.chuang@vru.ac.th

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(งานวิจัยสถาบัน)
Email : weerawat@vru.ac.th

ผศ.กุลชาติ พันธุวรกุล
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(งานส่งเสริมเผยแพร่ )
Email : kullachat@vru.ac.th