MOU

● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง [คลิก]
● บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา [คลิก]