ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

● ขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● แบบตอบรับการจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● ขอบเขตการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2564 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการชองเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)