ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564

● แบบตอบรับการจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
● ขอบเขตการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2564 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
● ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อสถาบัน
การศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการชองเทศบาลในเขต
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
● ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อสถาบัน
การศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
● ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)