องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

●ขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบตอบรับการจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอบเขตการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562