ประชาสัมพันธ์ วารสาร

► เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากร ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ฉบับประจำปี 2563 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ บทความที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน บทความละ 10,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/

► ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ) ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.jarit.ssru.ac.th