ประชาสัมพันธ์ วารสาร


► ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์
บทความ ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/journal.php


► หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus โดยมี รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล ทำหน้าที่เป็น Manuscript Editor
การเปิดรับและให้จัดส่ง Manuscript ดังนี้
รอบที่ 1 : 1-30 ตุลาคม 2564
รอบที่ 2 : 1-28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ โดยส่งบทความภาษาอังกฤษ ทางอีเมล sirisathitkul24hr@gmail.com
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : abctrfjournal@gmail.com
ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดที่เพิ่มเติมที่กลุ่ม Facebook: 24CoWritingSpace&Time link: https://www.facebook.com/groups/729579697511183


► ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20 บทความ ดูรายละเอียดได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index


► ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)


► ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ฉบับที่ 3 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวชิาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564  https://tinyurl.com/yb7oyd9v


► ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2563ส่งบทความออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/index


► สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความ ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์บทความลงวารสารในระบบออนไลน์สามารถส่งบทความเพื่อขอรับการประเมินผ่านเว็บไซต์ Thaijo รายละเอียดดังนี้ 1. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login 2. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/login


► ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายนและธันวาคม) ซึ่งผลงานที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://re.kps.ku.ac.th/e-journal/index.php


► มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://ph02.tci-thaijo.org/…/SciAndTe…/issue/view/16562


► เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากร ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ฉบับประจำปี 2563 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ บทความที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน บทความละ 10,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/


► ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ) ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.jarit.ssru.ac.th