ประชาสัมพันธ์ วารสาร

► ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม [คลิก]
► ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต [คลิก]
► วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสาร
วารสารกำลังอยู่ในกระบวนการเข้าฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Centre) ส่งฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [คลิก]
► ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (Journal of
Management Science Review Humanities and Social Science) [คลิก]
► วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม รับบทความทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ผู้ที่สนใจสามารถ
ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 [คลิก]
► ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา TCI ฐาน 2 [คลิก]
► ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI ฐาน 2 [คลิก]
► ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Jornal fo Engineering and Digital Technology (JEDT) TCI ฐาน 1 [คลิก]
► ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์
บทความ ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/journal.php
► หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้
งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus โดยมี รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล
ทำหน้าที่เป็น Manuscript Editor สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : abctrfjournal@gmail.com ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดที่เพิ่มเติมที่กลุ่ม Facebook: 24CoWritingSpace&Time link: https://www.facebook.com/groups/729579697511183
► ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20 บทความ ดูรายละเอียดได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index
► ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)

► ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ฉบับที่ 3 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้า
ต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงวชิาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 20 กันยายน 2564  https://tinyurl.com/yb7oyd9v
► ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2563ส่งบทความออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/index
► สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอเชิญชวน
คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความ ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์บทความลงวารสารในระบบออนไลน์
สามารถส่งบทความเพื่อขอรับการประเมินผ่านเว็บไซต์ Thaijo รายละเอียดดังนี้
1. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login 2. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/login
► ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
(มิถุนายนและธันวาคม) ซึ่งผลงานที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://re.kps.ku.ac.th/e-journal/index.php
► มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://ph02.tci-thaijo.org/…/SciAndTe…/issue/view/16562