คำสั่ง

● คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 759/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562

● คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ 1532/2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ 13/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562

● คำสั่งทบทวนแผนแม่บทงานวิจัย ปี 2561-2565 ที่ 1665/2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

● คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ 001/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561

● คำสั่งการมอบหมาย โครงการที่สอดรับกับหน้าที่ที่ปฏิบัติและคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละโครงการ

● คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

● คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 215/2560 วันที่ 28 มกราคม 2560

● คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

● คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

● คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 004/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561

● คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2561 ที่ 2474/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561