คำสั่ง

► คำสั่งแต่งตั้ง

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2702/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้(KM) ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2731/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2803/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2447/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2448/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 759/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1532/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3080/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3084/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3081/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3082/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3308/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

► คำสั่งเข้าร่วมประชุม/โครงการ

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3309/2562 เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3490/2562 เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรม “คลินิกวิจัย” ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3488/2562 เรื่อง ประชุมการพิจารณารับรองข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)