คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้ง


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2659-2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2135/2564
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
(ดาวน์โหลดเอกสาร)

► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1465/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดเอกสาร)

► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1943/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2702/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้(KM) ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2731/2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
(ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2803/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2447/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2448/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
(ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 759/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 13/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1532/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3080/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3084/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562(ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3081/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3082/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3308/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

คำสั่งเข้าร่วมประชุม/โครงการ


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3309/2562
เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3490/2562
เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรม “คลินิกวิจัย”
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3488/2562
เรื่อง ประชุมการพิจารณารับรองข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)