คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้ง

► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 642/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 535/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 944/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้จัดทำ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2973/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้จัดทำวารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2572/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมผู้ประกอบการ
ใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1237-2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และข้อมูลสารสนเทศ เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 104/2565
เรื่อง แต่งตั้ง อว.ส่วนหน้าจังหวัด (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1181/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2566
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 946/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปะ
ในการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling Archives) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 867/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงานโครงกำรพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 756/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคม
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 676/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1737/2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2450/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2490/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2202/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2492/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
►คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2536/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการถ่ายทอดเรื่องเล่าความความสำเร็จ ภายใต้โครงการประเมิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (บพท.65 และทุนอื่นๆ)
ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2659/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2135/2564
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1465/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1943/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2702/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้(KM) ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2731/2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2803/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2447/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2448/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 759/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 13/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1532/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3080/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3084/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3081/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3082/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3308/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

คำสั่งเข้าร่วมประชุม/โครงการ

► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 974-2565
เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวน
การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งเข้าอบรมและกำหนดการโครงการอบรมเรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อตอบ
โจทย์แหล่งทุน” (บพท.65 และทุนอื่นๆ) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”
ปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3309/2562
เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3490/2562
เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรม “คลินิกวิจัย”
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3488/2562
เรื่อง ประชุมการพิจารณารับรองข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

คำสั่งไปราชการ

► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 179-2565
เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร “Up Expo 2021” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2317-2564
เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาฝึกงานไปราชการ เข้าร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand
Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลดเอกสาร)