คู่มือการปฏิบัติงาน

● flowchart ขั้นตอนการทํางาน [คลิก]
● ระบบและกลไกการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ปีงบประมาณ 2563 [คลิก]
● คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน [คลิก]
● คู่มือการปฏิบัติงาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [คลิก]
● คู่มือการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus [คลิก]
● คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย
[คลิก]
● คู่มือการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ก.บ.พ.) [คลิก]
● คู่มือการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ [คลิก]
● คู่มือการจัดสวัสดิการบ้านพักให้กับบุคลากร [คลิก]