ประชาสัมพันธ์ งานอบรมของ สวพ.

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/cKq2vpnkzSoQLbx6A
เข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข้อมูล https://line.me/R/ti/g/wwnp0xcBAy

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “พัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัย นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565 – นวัตกรรมเพื่อสังคม”
โดยวิทยากร: ดร. อำพล อาภาธนากร
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/FzA5JmeESDuTddxP8
บัดนี้ – วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยด้านสังคมสูงวัยของ วช. โปรแกรม 8 รองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และกรอบการวิจัย VRU
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/zdbnVatH7jKzD1u88
พร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับฟังการพิพากษ์โจทย์โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทางอีเมล rdi_researchsection ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 061-8899123 (ชูศักดิ์)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์เเละบุคลกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup” ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 เเละวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 เมื่อจบการอบรม (มีเกียรติบัตรมอบ) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน QR Code หรือ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfUxj5hH5T…/viewform… ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ติดต่อสอบถาม อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ โทร. 080-8430758
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย
“ทิศทางการพัฒนาด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -17.00 น.
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Online Zoom Meeting ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeTQsLyktwZUb…/viewform
เชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมพัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM)
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://forms.gle/bSmQ9hiaacsbb2h98
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) และฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2564 – 2565 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง (ดร.ขุน) ผู้เขียนเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” เป็นวิทยากรในการอบรม เปิดรับสมัครวันนี้ – 14 มีนาคม 2564 สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/6etLKXbodNXxgfYm8 หรือ QR Code
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ เป็นวิทยากรในการอบรม รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2564 สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/h63Q5mWgRffrr6Da8 หร้ือ QR Code
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนตามกรอบงานวิจัยการเกษตร สวก. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา สมัครอบรมได้ที่ https://forms.gle/iCQKFaT7h4wa2W2J6 หรือ QR code
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ รับสมัครถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 และเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมเป็น ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/38AX9H8 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมร่างบทความวิจัย 1 ฉบับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th/?page_id=4014