ประชาสัมพันธ์ งานอบรม

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) และฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2564 – 2565 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง (ดร.ขุน) ผู้เขียนเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” เป็นวิทยากรในการอบรม เปิดรับสมัครวันนี้ – 14 มีนาคม 2564 สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/6etLKXbodNXxgfYm8 หรือ QR Code
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ เป็นวิทยากรในการอบรม รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2564 สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/h63Q5mWgRffrr6Da8 หร้ือ QR Code
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนตามกรอบงานวิจัยการเกษตร สวก. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา สมัครอบรมได้ที่ https://forms.gle/iCQKFaT7h4wa2W2J6 หรือ QR code
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ รับสมัครถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 และเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมเป็น ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/38AX9H8 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมร่างบทความวิจัย 1 ฉบับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th/?page_id=4014