ประชาสัมพันธ์ งานอบรมของ สวพ.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิจัยรับใช้สังคมและการเขียนบทความรับใช้สังคม วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องนิโรบล ชั้น 2
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/5uUYYFh6TA6GnhAs9
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการวิจัย (Patent Search for Research)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ ห้องนิโรบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/FLSTJsG3hNVZkwYw8
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เคล็ดลับพิชิตใจบรรณาธิการและการคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องนิโรบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/4SU31zdzZygweZG48
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/Gvafv26HyRW4PNqo8
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดโครงการ https://qrco.de/bduZ1j
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรม Quillbot และ Chat GPT
โดยวิทยากร : รศ.ดร.ฉันทะ จันทะเสนา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
https://forms.gle/23XGWUhSLXXvWGQ3A
จำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน เท่านั้น!!

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนิโรตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/3SiZYEDUq6dMjGDj7
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างจุดเด่นของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์
Research Impact pathway เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องนิโรบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยากร ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช.
ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566
https://forms.gle/xJU5HB7AMFbG7k7U6
รับสมัครทั้งบุคคลภายในและภายนอก*
บุคคลภายนอก มีค่าลงทะเบียน 500 บาท
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการ “เสวนาการสร้างนวัตกรรมอย่างไรให้ปัง เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยให้ไปสู่เชิงพาณิชย์” วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง SLB302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ shorturl.at/evDE8 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566
ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/8itsgghuC81uLJpD9
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับชาติและนานาชาติ”
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-18.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://me-qr.com/mBX1Ok
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ
“ใช้ลิขสิทธิ์อย่างไร ไม่ให้ถูกฟ้อง และ Update พรบ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ.2565”
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3t9dHRu
ขอเชิญอาจารย์ ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจุดเด่นของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ Technology evaluation canvas, Business model canvas และ Impact pathway” วันที่ 8 สิงหาคม 2565 อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดย อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/ND7aCvJbiey78D1N7
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)” ในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom) จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมเสวนาจะได้รับใบวุฒิบัตร
ลงทะเบียนเข้าร่วมhttps://shorturl.asia/y7RCa
โอกาสดี สำหรับบุคลากร VRU และบุคคลทั่วไป (รับจำนวนจำกัน 40 ท่าน) ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เจรจาต่อรองอย่างไร ไม่ให้เสียผลประโยชน์” วิทยากร: ดร. พิเชษฐ์ เบญจรงค์รัตน์ ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)
จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมเสวนาจะได้รับใบวุฒิบัตร ขออนุญาตปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 4 เมษายน 2565 หรือเมื่อผู้สมัครครบจำนวน ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังอบรม
https://shorturl.asia/m3Qhe
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา”
ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมเสวนาจะได้รับใบวุฒิบัตร
🎯ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังงานเสวนา https://bit.ly/3JczwFF
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุน” ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน QR code หรือ https://forms.gle/rJ5M4gj4F7jzM3m67
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0-2909-3036 มือถือ 063-2200390 (ชูศักดิ์ ขันธชาติ)
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนในยุค Next Normal” พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและการตลาดดิจิทัลที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าของสินค้า ในการเตรียมความพร้อม สู่ยุค Next Normal โดยวิทยากร ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม พร้อมรับเกียรติบัตร #หมายเหตุ เกียรติบัตรจากการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ สามารถใช้เป็นเอกสารแนบในการเป็นที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ (เปิด Idea สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup Season 3) ได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ QR-Code หรือ https://forms.gle/GtUghmiE2gRfPTd56 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 มือถือ 063-2200390
ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน” (บพท. 65 และทุนอื่น ๆ)
วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ ส่งร่างข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564
ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/9sBXqdjD9dyvmPnBA
เอกสารที่เกี่ยวข้อง https://drive.google.com/drive/folders/1-986BISiSY60uPzohHrOA3gaT2ZVCp7G?usp=sharing
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565: หัวข้อ “การสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search)” วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://shorturl.asia/bnGix
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/cKq2vpnkzSoQLbx6A
เข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข้อมูล https://line.me/R/ti/g/wwnp0xcBAy

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “พัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัย นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565 – นวัตกรรมเพื่อสังคม”
โดยวิทยากร: ดร. อำพล อาภาธนากร
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/FzA5JmeESDuTddxP8
บัดนี้ – วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยด้านสังคมสูงวัยของ วช. โปรแกรม 8 รองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และกรอบการวิจัย VRU
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/zdbnVatH7jKzD1u88
พร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับฟังการพิพากษ์โจทย์โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทางอีเมล rdi_researchsection ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 061-8899123 (ชูศักดิ์)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์เเละบุคลกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup” ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 เเละวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 เมื่อจบการอบรม (มีเกียรติบัตรมอบ) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน QR Code หรือ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfUxj5hH5T…/viewform… ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ติดต่อสอบถาม อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ โทร. 080-8430758
ดาวน์โหลดใบวุฒิบัตร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย
“ทิศทางการพัฒนาด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -17.00 น.
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Online Zoom Meeting ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeTQsLyktwZUb…/viewform
เชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมพัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM)
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://forms.gle/bSmQ9hiaacsbb2h98
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) และฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2564 – 2565 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง (ดร.ขุน) ผู้เขียนเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” เป็นวิทยากรในการอบรม เปิดรับสมัครวันนี้ – 14 มีนาคม 2564 สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/6etLKXbodNXxgfYm8 หรือ QR Code
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ เป็นวิทยากรในการอบรม รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2564 สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/h63Q5mWgRffrr6Da8 หร้ือ QR Code
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนตามกรอบงานวิจัยการเกษตร สวก. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา สมัครอบรมได้ที่ https://forms.gle/iCQKFaT7h4wa2W2J6 หรือ QR code
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ รับสมัครถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 และเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมเป็น ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/38AX9H8 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมร่างบทความวิจัย 1 ฉบับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th/?page_id=4014