โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่เน้น การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

► รายงานผลการวิเคราะห์ชุมชน 48 ชุมชน โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตาม SOAR Analysis
[คลิก]
► รายงานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน 48 ชุมชน เพื่อนำไปจัดทำหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะ (Reskill Upskill) ในลักษณะการเป็นโค้ช (Coach)
[ปทุมธานี] [สระแก้ว] [พระนครศรีอยุธยา]
► หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์และผู้นำชุมชน [คลิก]
► เครื่องมือพัฒนาพื้นที่ [คลิก]