วารสารวิจัยและพัฒนา

เข้าสู่ระบบ ThaiJo

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอนการส่งบทความ

● ระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย [คลิก]
● แบบนำส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ [คลิก]
● Template วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ [คลิก]

บทความวิจัยและพัฒนา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

● วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17

● วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16

● วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15

ฐานข้อมูลวารสาร

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse

2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index — TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
(https://tci-thailand.org/?p=3796)