วารสารวิจัยและพัฒนา

● ขั้นตอนการส่งบทความ

ระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย

แบบนำส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่

Template บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Template บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


● ลงทะเบียนระบบ ThaiJo

บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


● ฐานข้อมูลวารสาร

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดบนานาชาติดังต่อไปนี้


1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index — TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)