วารสารวิจัยและพัฒนา

● ขั้นตอนการส่งบทความ

ระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย

แบบนำส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่

Template บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Template บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


● ลงทะเบียนระบบ ThaiJo

บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี