ประกาศ

► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2567
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 [คลิก]
► ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการทบทวนโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2567
[คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำหรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ฉบับแก้ไข [คลิก]
► ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเสนองานสร้างสรรค์
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในของ
มหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 [คลิก] 
► ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเสนองานสร้างสรรค์
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
พ.ศ. 2566 [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (เพิ่มเติม) [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง แก้ไขประกาศการให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2566 [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 [คลิก]
► ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รางวัลนักวิจัย
ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประเภทผลงาน “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ [คลิก]
► ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การให้ทุนวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [คลิก]
► ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การจัดตั้ง
และการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย
(วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 [คลิก]
► ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการบริหาร
งานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 [ดาวน์โหลดเอกสาร]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้จากหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2)
[ดาวน์โหลดเอกสาร]
► ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 [ดาวน์โหลดเอกสาร]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [ดาวน์โหลดเอกสาร]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และหลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสิน
อัตราเงินรางวัลสำหรับการประกวดแผนธุรกิจและนำเสนอผลประกอบการ
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้แระกอบการ ปีงบประมาณ 2565
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้จากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2564
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Basic
Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Basic
Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non – Flagship Program) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ.2561
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้จากหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณกองทุน
วิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกเงินทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2563
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เจตนารมณ์ตาม
นโยบายการป้องกันการทุจริต [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล [คลิก]
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [คลิก]

ประกาศภายนอก

► ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในสถาบันอุดมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ
2566-2567 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน
อุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ
และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง
เรื่อง บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐสำหรับดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชี
รายชื่อสถาบันการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 8 ตุลาคม 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ครั้งที่ 1) (ดาวน์โหลดเอกสาร)