แบบฟอร์มเบิกค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เอกสารขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2567 [คลิก]
2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
3. หลักฐานแสดงสถานะฐานข้อมูลวารสาร
● ฐานข้อมูล TCI ค้นหาได้ที่ https://tci-thailand.org/?p=3796
● ฐานข้อมูล SCOPUS ค้นหาได้ที่ https://www.scopus.com/sources
ค้นหากลุ่มควอไทล์ของวารสารได้ที่ https://www.scimagojr.com/
(กรณีบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ให้ส่งหลักฐานยืนยันว่า
บทความวิจัยออนไลน์ใน Scopus เรียบร้อยแล้ว ตามลิงก์

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED)
**คู่มือการค้นหาผลงานวิจัย ในฐานข้อมูล Scopus [คลิก]
● ฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)
ค้นหาได้ที่ https://www.webofscience.com/
4. หลักฐานแสดงมีผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน (ฐานข้อมูลระดับชาติ)
5. หนังสือยินยอม-ผลงานวิจัย (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม) [คลิก]
6. ใบสำคัญรับเงิน-ผลงานวิจัย [คลิก]
7. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีสำหรับการโอนเงิน
8. ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเสนองานสร้างสรรค์
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
พ.ศ. 2567 [คลิก]

เอกสาขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินการเสนอ
งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินการเสนองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2567 [คลิก]
2. เอกสารเชิงแนวคิด (Concept paper)
3. หนังสือตอบรับจากหน่วยงานผู้จัด
4. กำหนดการ
5. ภาพผลงานที่จัดแสดง
6. หลักฐานแสดงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ อย่างน้อย 3 คน
7. หนังสือยินยอม-งานสร้างสรรค์ (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม) [คลิก]
8. ใบสำคัญรับเงิน-งานสร้างสรรค์[คลิก]
9. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีสำหรับการโอนเงิน
10. ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเสนองานสร้างสรรค์
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
พ.ศ. 2567 [คลิก]

คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย [คลิก]