ความรู้&ข่าวสาร

● แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ [คลิก]
● คู่มือสําหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
● คู่มือการจัดคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบบ Fundamental Fund พ.ศ. 2565
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
● ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
● หนังสือเรื่อง “วช. 5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคมสู้โควิด-19”
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร) 
● คุณค่าและมูลค่าจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร) 
กรอบการวิจัย
โดย ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเปลี่ยนแปลงระบบวิจัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว.
ทดลองการใช้เครื่องมือ Foresight ในการจัดเวทีแผนเชิงพื้นที่
โครงการ Foresight การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์เพื่อสนับสนุน การทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)