ความรู้&ข่าวสาร

คู่มือสําหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 – 2565

คู่มือการจัดคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบบ Fundamental Fund พ.ศ. 2565

กรอบนโยบายการวิจัย ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
กรอบการวิจัย
โดย ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเปลี่ยนแปลงระบบวิจัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว.
ทดลองการใช้เครื่องมือ Foresight ในการจัดเวทีแผนเชิงพื้นที่
โครงการ Foresight การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์เพื่อสนับสนุน การทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)