ความรู้&ข่าวสาร

กรอบนโยบายการวิจัย ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
กรอบการวิจัย
โดย ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเปลี่ยนแปลงระบบวิจัย ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว.
ทดลองการใช้เครื่องมือ Foresight ในการจัดเวทีแผนเชิงพื้นที่
โครงการ Foresight การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์เพื่อสนับสนุน การทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)