การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 2567

โครงสร้างองค์กร (O1)

●  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน [คลิก]

ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน (O2)

● ผู้บริหาร [คลิก]

อำนาจหน้าที่ (O3)

● อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด [คลิก]

ข้อมูลการติดต่อ (O4)

● ข้อมูลติดต่อ [คลิก]

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)

● ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน ปี 2567 [คลิก]
● ข่าวประสาสัมพันธ์ทั้งหมด [คลิก]
● ข่าวประชาสัมพันธ์ (หน้าแรก) [คลิก]

Q&A (O6)

● ถาม-ตอบ ผ่าน Line สถาบันวิจัยและพัฒนา [คลิก]
● ถาม-ตอบ ผ่าน Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา [คลิก]

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O7)

● แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 [คลิก]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O8)

● แผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [คลิก]

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O9)

● รายงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [คลิก]

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (O10)

● คู่มือการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ก.บ.พ.) [คลิก]
● คู่มือการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ [คลิก]
● คู่มือการจัดสวัสดิการบ้านพักให้กับบุคลากร [คลิก]

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (O11)

● คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน [คลิก]
● คู่มือการปฏิบัติงาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [คลิก]
● คู่มือการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus [คลิก]
● คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย
[คลิก]

ข้อมูลสถิติการให้บริการ (O12)

● สถิติการให้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2566 [คลิก]

E-Service (O13)

● ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา (MIS) [คลิก]

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O14)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O15)

● พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [คลิก]
● ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[คลิก]
● ประกาศขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [คลิก]

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O16)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O17)

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O18)

● แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิก]

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O19)

● รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [คลิก]

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O20)

● ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในสถาบันอุดมศึกษา [คลิก]

การขับเคลื่อนจริยธรรม (O21)

● คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [คลิก]
● แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do’s & Don’ts มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ [คลิก]

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O22)

● แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ [คลิก]

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O23)

● ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิก]

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O24)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O25)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (O26)

● ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล
(No Gift Policy) ประจำปี 2567 [คลิก]
● Announcement of Valaya Alongkorn Rajabhat University Subject:
No Gift Policy on all Occasions, Festi [คลิก]

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (O27)

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (O28)

● แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 [คลิก]

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (O29)

● แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [คลิก]

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (O30)

● รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 [คลิก]

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (O31)

● รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียงการทุจริต
(รอบ 6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67) [คลิก]

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (O32)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O33)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O34)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O35)