งานประชาสัมพันธ์ งานอบรมภายนอก

► สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
รุ่นที่ 1/2566 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (บรรยายภาษาอังกฤษ)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
https://research.dru.ac.th ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
► ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP) วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 มกราคม 2566
ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/iGjbXzY6dwV8K2Sv6
► สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน”
(NIDA Research Excellence for Sustainable Development)” โดยขอเชิญร่วมรับฟัง
กิจกรรมการเปิดตัว 3 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทาง  พร้อมทั้ง การนำเสนอผลงาน
ศูนย์วิจัย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อการตอบโจทย์ปัญหาและ
ความท้าทายทางสังคมโลก ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://surl.li/dnrzs
เข้าร่วมงานผ่านทาง Meeting ID: 822 4183 3200 Passcode: 088931
► คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 4
ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ระยะเวลา 2 วัน
(จำนวน 12 ชั่วโมง) หลักสูตรอบรมทาง online ผ่านระบบ Zoom สมัครได้ตั้งแต่
1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
หลักสูตรแบบออนไลน์ ผ่าน zoom (ดูรายละเอียด)
► สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ในระบบ ON-LINE ดังนี้
1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD )
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22-23-24 กรกฎาคม 2565 (3 วัน)
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสาร
นานาชาติ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ทุกหลักสูตรอบรมระบบ ON – LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรม
แต่ละหลักสูตร ท้ังนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรม
ได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” https://rpa.or.th/
► ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ foresight for research” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร
สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2565
คลิกลิงค์เพื่อสมัคร https://shorturl.asia/rhpxK
► ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิจัยแบบผสานวิธี” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร
สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 20 เมษายน 2565
คลิกลิงค์เพื่อสมัคร https://shorturl.asia/KYdBI
► ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565
ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 5 เมษายน 2565
คลิกลิงค์เพื่อสมัคร https://bit.ly/3GEDnts
► ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิจัยเชิงคุณภาพ และการใช้โปรแกรม ATLAS.ti”
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565
ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 20 เมษายน 2565
คลิกลิงค์เพื่อสมัคร https://shorturl.asia/KYdBI
► หลักสูตรประกาศนียบัตร “Educational Business and Social Entrepreneurship for School Leaders in 21dt Century” (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 14 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
► สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตร“การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิง
คุณภาพ”   (Qualitative Research) วันที่  24-25-26 พฤศจิกายน  2564  ( 3 วัน)
อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรม ZOOM ค่าลงทะเบียนท่านละ
4,500 บาท  ดูรายฃะเอียดได้ที่ https://rpa.or.th/
► ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม
ฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้” รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) โปรดคลิกลิงก์เพื่อเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/jPNEtpp9gwcBU56Z6
► เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เทคโนโลยีอวกาศสู่การบริหารจัดการภาคการเกษตร
ในวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.30-11.45 น. ผ่านทาง WEBEX
ได้ที่ลิ้งนี้ >>>> https://gistda.webex.com/gistda/j.php…
ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1mm2UPuFTec1UHuc8mpMN…/edit…
► หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชา
การรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง” วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/3PiuMrm4aCRM4Jsh7
(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.)
► สกสว. ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ แนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE)
ทาง Facebook สกสว.