โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 2565

คำสั่ง

● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 629/2565
เรื่อง ให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 611/2565
เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านคูคต)
วันที่ 24 เมษายน 65 [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 587/2565
เรื่อง ให้อาจารย์ไปราชการ (กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าปางสีดา) วันที่ 25 มีนาคม 65
[คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 562/2565
เรื่อง ให้อาจารย์ไปราชการ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ส่งออกแปรรูปบ้านคลองชล)
วันที่ 28-30 มีนาคม 65 [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 589/2565
เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ (อำเภอวัฒนานคร) วันที่ 28-29 มีนาคม 65 [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 588/2565
เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ (อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี) วันที่ 23 มีนาคม 65
[คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 530/2565
เรื่อง แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฎิบัติงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ
และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 531/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมประกวดและจัดอบรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 473/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2467/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2565 [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2516/2564
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานการประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
แผนธุรกิจ และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2578/2564
เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ (อำเภออรัญประเทศ) วันที่ 27-28 ธันวาคม 64
[คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2/2565
เรื่อง ให้อาจารย์ไปราชการ [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 175/2565
เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ [คลิก]
● คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 177/2565
เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม [คลิก]