ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227
วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ส่งภายใน 31 ส.ค. 62
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
htps://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System และรับฟังการบรรยาย ทิศทางของ วช. ในการสร้างความก้าวหน้า (Career Path) ของอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เวที 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=97
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2562 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/
การประชุมวิชาการระดับชาติ”พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9″ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลงทะเบียน ส่งบทความและงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2562
สมัครได้ที่ https://research.dru.ac.th/newscontent.php?page=102
การประชุมวิชาการ “9th International Social Sciences and Business Research Conference” วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ Suez Canal University, Ismaïlia, Egypt
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2562 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psaku.org
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://icru.nstru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562
การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
ทางเว็บไซต์ https://www.psued.org/
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบทความที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอจะสามารถตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูล IEEE Xplore
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ieecon.org/ieecon2020/
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://conference.nu.ac.th/nrc15/
ลงทะเบียนนำเสนอผลงานและส่ง Full Paper ภายใน 31 สิงหาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The 15th Internation Conference on Humannities and Social Sciences) IC-HUSO 2019 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/
งานประชุมวิชาการ “สังคมศาสตร์วิชาการระดับชา
ติ ครั้งที่ 16″ ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังค
มไทยที่ยั่งยืน” ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://socresearch.crru.ac.th/soc/

ข่าวสารกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประชุมวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิพากษ์รายงานประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาผสาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 ห้อง สสร.1001
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมตรวจประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การประชุมเตรียมการจัดโครงการ มหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดีวิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว และ ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้สระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองร่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
การประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2562 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประมวลภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์