ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม
“การพัฒนาผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนในยุค Next Normal” พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและการตลาดดิจิทัลที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าของสินค้า ในการเตรียมความพร้อม สู่ยุค Next Normal โดยวิทยากร ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม พร้อมรับเกียรติบัตร
#หมายเหตุ เกียรติบัตรจากการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ สามารถใช้เป็นเอกสารแนบในการเป็นที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ (เปิด Idea สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup Season 3) ได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ QR-Code หรือ https://forms.gle/GtUghmiE2gRfPTd56 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 มือถือ 063-2200390
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565: หัวข้อ “การสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search)” วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร 🎯ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://shorturl.asia/bnGix
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
https://nriis.go.th/https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8439
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=10509
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “ *ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน*
สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) (email) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9507
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS
(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที
สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9503
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” กรอบวิจัย *“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”* สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9504
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ( หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนดสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9495
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่าน ระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11519

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม
ฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้” รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) โปรดคลิกลิงก์เพื่อเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/jPNEtpp9gwcBU56Z6
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนในยุค Next Normal” พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและการตลาดดิจิทัลที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าของสินค้า ในการเตรียมความพร้อม สู่ยุค Next Normal โดยวิทยากร ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม พร้อมรับเกียรติบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ QR-Code หรือ https://me-qr.com/8707716 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 มือถือ 063-2200390
เปิดรับบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8
The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC) วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/ 
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17: ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความได้ที่ http://thailandpod.org/
และส่งผลงานได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/Y52MfxHsb7T4ybYc9

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าการจัดการและการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในวิถีชีวิตปกติถัดไป” (Progression of COVID – 19 Management and Infection Control in Next Normal) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. รูปแบบออนไลน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 อัตรา 500 บาทต่อท่าน หลังวันที่ 20 ธันวาคม 2564 อัตรา 800 บาทต่อท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-7634250 (ในเวลาราชการ) และ 080-4596210 (นอกเวลาราชการ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/rtanc.ac.th/ic-register/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR30Y2V1F-01vCQaOZd94rylvXpGpp6rBzLNxhFkJDC7_9jzp83D6uI4gyc
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแUU ONLINE ในวันที่
25 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon32/
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒธรรมอย่างยั่งยืน ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19 (Covid-19)” วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อคาเดีย รีสอร์ท
แอนด์ สปา ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pkruconf.pkru.ac.th/
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วย
โมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Research for Community Development through BCG Model for Sustainable Development Goals (SDGs)
นำเสนอผลงาน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Teleconference (Zoom Meeting
และ Google Meet) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.lru.ac.th
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2022) และ The 2 nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Online และ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isft365.com/
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting on Astronomy, Space Science & Earth Science 2022 (NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 การลงทะเบียนก่อนวันงาน (Early Bird) สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aru.ac.th/sci/index.php?page=ncmape
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.bu.ac.th/
Biogasthailand เชิญร่วมสนุกในกิจกรรมแข่งขัน ตอบคำถาม
ในหัวข้อ : การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ตามแนวทาง 4D1E มีอะไรบ้าง?
คลิกไลก์…กดแชร์ ลุ้นรับ “ลำโพง Bluetooth (ไร้สาย)” 1 ชิ้น /ท่าน มีจำนวน 5 รางวัล
ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมให้เข้าไปที่ Link :https://bit.ly/3v1Uz7L
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น) พร้อมลุ้นรับ Gift Voucher จาก Lotus /Starbuck/Grab Food คลิก ลงทะเบียน (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://zoom.us/…/3816346241815/WN_do9SpC7IQr-mPkHNRf6xXQ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 (Thailand Inventors’ Day 2021) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=172
บริษัท เอสเอชอาร์ ริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ShareRing Research Grant 2021 – 2022
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับ Metaverse (การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต) และ Digital Identity (การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล) รวมถึง NFTs ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ Digital Identity ซึ่งอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของ Metaverse ตลอดจนการพัฒนา และการใช้งาน NFT พร้อมยูทิลิตี้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าถึงสถานที่ การยืนยันตัวตน หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ไม่รวมกับ NFT Art
งบประมาณโครงการ โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScH4IhvBwZKos…/viewform
เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมผลการวิเคราะห์ Gap Analysis ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน” (บพท. 65 และทุนอื่น ๆ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรการอบรม
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

ปฏิทินงานประชุม/อบรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zTDWxM


Posted in Uncategorized | Leave a comment