ขอเชิญชวนคณาอาจารย์ ร่วมส่งบทความวิจัย/ผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ สังคมเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 10 ผลงาน
1) ผลงานวิจัยระดับชาติ 5 บทความ
2) ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 3 บทวาม
3) การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม 2 ผลงาน
ผู้ที่สนใจรับโควตา สามารถสมัครรับโควตา ได้ที่ https://forms.gle/mLM98UCEWsg6V5Kk8 หรือผ่าน QR Code
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566
หากโควตาเต็ม สถาบันวิจัยและพัฒนาขอปิดรับก่อนกำหนด
ดาวน์โหลด (Template) ได้ที่ https://citly.me/dtUaB
ดูรายละเอียดงานประชุมวิชาการฯ https://runirac.snru.ac.th/
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/Gvafv26HyRW4PNqo8
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดโครงการ https://qrco.de/bduZ1j
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรม Quillbot และ Chat GPT
โดยวิทยากร : รศ.ดร.ฉันทะ จันทะเสนา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
https://forms.gle/23XGWUhSLXXvWGQ3A
จำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน เท่านั้น!!
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนิโรตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/3SiZYEDUq6dMjGDj7
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566
หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus โดยมี รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล ทำหน้าที่เป็น Manuscript Editor
การเปิดรับและให้จัดส่ง Manuscript
รอบที่ 5 : 1-31 มีนาคม 2566
รอบที่ 6 : 1-30 มิถุนายน 2566
ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ โดยส่งบทความภาษาอังกฤษ ทางอีเมล sirisathitkul24hr@gmail.com
ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดที่เพิ่มเติมที่กลุ่ม Facebook: 24CoWritingSpace&Time link: https://www.facebook.com/groups/729579697511183
หน่วย บพท. ขอเชิญเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่” พร้อมเปิดตัวระบบฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรมของประเทศไทย
ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.
ผ่านติดตามรับชมงานได้ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live ได้ที่ เฟสบุ๊คเพจของหน่วย บพท. คลิก https://www.facebook.com/PMUA.THAI/
สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมงาน 30 ท่าน เฉพาะ แบบ onsite ถึงวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.ได้ที่ https://docs.google.com/forms
ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP) วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 มกราคม 2566
ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/iGjbXzY6dwV8K2Sv6
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2566
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (บรรยายภาษาอังกฤษ)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
เปิดรับบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม รับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 [คลิก]
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสาร วารสารกำลังอยู่ในกระบวนการเข้าฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ส่งฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [คลิก]

ดูงานประชุมวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ [คลิก]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม
การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.crru.ac.th/2021/1855/
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ Innovations and Creative Technologies for Developing Smart Communities “ECTI-CARD 2023 ครั้งที่ 15”
จัดวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566
ณ โรงแรม HUA HIN GRAND HOTEL & PLAZA
สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ https://ecticard2023.ecticard.org/
เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
หัวข้อเรื่อง วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/researchtru
สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ
1. กลุ่มการศึกษา
2. กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. กลุ่มวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 11th Muban Chombueng Rajabhat National Conference “The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development”) ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ 66 – วันที่ 2 มี.ค 66 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
รายละเอียด เว็บไซต์และส่งบทความ
http://irdmcru.mcru.ac.th/mcru_nc/index.html
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเลียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mis.rdi.tsu.ac.th/conference2023/

ดูกิจกรรม สวพ. เพิ่มเติมได้ที่ [คลิก]

วันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์นักพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทุนวิจัย การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) และการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจแสงตะวันธัญบุรี บ้านเรือนไทยจำลอง ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้ผลเมืองธัญบุรี มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ขันธชาติ เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและอาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ อาจารย์นักพัฒนาเข้าร่วมงาน U2T for BCG Smart City: กาลครั้งหนึ่งเมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ลานกิจกรรม Zpotlight ศูนย์การค้า Zpell@ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

Posted in Uncategorized | Leave a comment