ช่องทางการยื่นของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อของบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ 2 ช่องทาง คือ
1. Strategic Fund นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่าน 7 PMU ตามประเด็น และช่วงเวลาที่ PMU ประกาศกำหนด
2. Fundamental Fund ยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่าน หน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้คำของบประมาณของหน่วยงาน ในระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด
โดยการยื่นข้อเสนอโครงการทั้ง 2 ช่องทางผ่านระบบ NRIIS ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th
สอบถามข้อมูลและติดตามวันเวลารับสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.tsri.or.th

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ใน
“วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15”
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ Submission Online ได้ที่ 

https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1m38LtaRakUTgwTaEs1sRs6F2RKUyn0Xq

ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2
วันที่ 22 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3296

📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227
วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ส่งภายใน 31 ส.ค. 62
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
htps://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขยายเวลาเปิดรับบทความถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.aru.ac.th/arucon/2020/

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอใน การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิการยน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krirk.ac.th/en/home/
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์
>> http://www.research-conference.rbru.ac.th/
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิง่ประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยรูปแบบการจัดงานประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom
สามารถส่งบทความระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ili.rmutt.ac.th/

ข่าวสารกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมนักวิจัย ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP และผู้ประกอบการ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ฐานที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม VALAYA จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม(แบบออนไลน์)เครือข่ายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 16 กันยายน 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 15 กันยายน 2563
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรม IP Fair 2020” ภายใต้แนวคิด “Innovate for a green future ทรัพย์สินทางปัญญา… เพื่อโลกสีเขียว” ตอบโจทย์ยุค Green New Normal ในงานรวบรวมผลงานจัดแสดงนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานผู้ชนะรางวัล IP Champion และ DIP Photo Contest การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) การเสวนาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
วันที่ 9 กันยายน 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 3 กันยายน 2563
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 กันยายน 2563
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมนักวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนปกติ(Non-Flagship Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
อ.กุลชาติ พันธุวรกุล, อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา, อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และอ.ดร.เจนจิรา นามี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ภาคส่วนกลาง (กาคกลางและภาคตะวันออก) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากเข้าฝึกอบรมโครงการ “การเขียนข้อสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักวิจัย 4 ท่านที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินการส่งชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการปลูกเมล่อนสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างสร้างสรรค์พื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว” เพื่อนำเสนอผลที่ได้รับ คือ ชุดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล 1 ใน 4 ข้อเสนอโครงการวิจัยดีเยี่ยมที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ จาก 17 โครงการของภาคกลางและภาคตะวันออก

ประมวลภาพกิจกรรม

การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี และ อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563” (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8 “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์