ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ใน
“วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15”
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ Submission Online ได้ที่ 

https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1m38LtaRakUTgwTaEs1sRs6F2RKUyn0Xq

ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2
วันที่ 22 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3296

📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227
วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ส่งภายใน 31 ส.ค. 62
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
htps://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมส่งบทความวิจัย (ประเภทโควตา) เข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” ในรูปแบบ Video Conference นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
งานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ “Innovation of development administration for overcoming the national crisis” ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/
ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย’ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Technology and Innovation for Health“ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ https://phrc.wu.ac.th/2563/?lang=en
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในยุคการพลิกฝันทางการศึกษา) ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.benjamitvichakarn2020.org/
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 หรือ Sci-tech 2020 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://bit.ly/2GQ8HbX
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิจัย และนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศ (Thailand-Driven Research & Innovation) ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/

ประชาสัมพันธ์ วารสาร

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

ข่าวสารกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ ในฐานะเลขานุการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดประชุมคณะกรรมการรายผลิตภัณฑ์ (10 ผลิตภัณฑ์) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและแผนการดําเนินงานของโครงการ และวางแผนเกี่ยวกับการจัดทํากนผ. 04 รายผลิตภัณฑ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ ในฐานะเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 14 เมษายน 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำพิธีสรงน้ำและปิดทองพระพุทธรูป พระพิฆเนศ รับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2563
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 15 เมษายน 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 17 เมษายน 2563
ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.เมษา นวลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสื่อการฝึกอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการพ่มเพาะนักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ ( startup )
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมวลภาพกิจกรรม

การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี และ อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563” (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8 “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์