เว็บไซต์เดิมเว็บไซต์เดิม
logoVrurdi   Twitter  IGFacebook  youtube

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
 
วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2558
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559
 
วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
 
วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
 
   
วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารThammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ “Action Research in ELT for Quality Instruction”
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการ Professional Development ประจำปี 2559/2560
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วันที่ประกาศ 8 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วันที่ประกาศ 8 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 
     
วันที่ประกาศ 8 มิถุนายน 2559
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
   
วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 5
   
วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 "ท้องถิ่นภิวัฒน์" ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ ๒๑
 
     
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th psu Education Conference "Instructional Design for Automomous Learners"
 
   
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 4
 
     
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 2ND ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL CONFERENCE (ENRIC 2016)
 
   
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15
 
     
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 2ND ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL CONFERENCE (ENRIC 2016)
 
   
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยเวสเทิร์น
 
     
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)
 
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เยี่ยมชมโรงงานชาน้ำมันและชมการหีบน้ำมันจากน้ำมันพืช
 
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 16
 
   
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559
 
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559
 
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปี 2558
 
     
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2559
การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์"ศิลปะ สถาปัตยกรรม:วิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ"
 
     
วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2"
 
     
วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2559
การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12"
 
     
วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2559
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ "Open House 2016"
 
วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2559
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
 
วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2559
ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 6"
 
วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
 
     
วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559
 
     
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์
 
     
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39
 
     
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
 
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
 
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
ขอเชิญจัดนิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016)"
 
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
 
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
 
     
วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2559
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16
 
     
วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference"
 
     
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
 
     
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1"
 
     
วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6
 
     
วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนนุการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559
 
วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต"
 
     
วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 5
 
วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
 
     
วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2559
โครงการอบรม “ค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ”
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้"
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2016 International Workshop On Smart In - Media Systems In Asia (SISA 2016)"
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย 2559" ในหัวข้อ "45 ปี คณะครุศาสตร์ สร้างประโยชน์ทางการศึกษา เพ่ิมคุณค่าทางวิชาการ พํฒนาผลงานวิจัย สู่การใช้นวัตกรรม"
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”
 
วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559" (REGIONAL RESEARCH EXPO 2016) ครั้งที่ 4
 
     
วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16
 
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2"
 
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2016
 
     
วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 1
 
     
วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย"
 
วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 3-5
 
วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12
 
     
วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ครั้งที่ 6
 
     
วันที่ประกาศ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์2559
 
     
วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์เมืองช้าง
 
วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2559
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
   
วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์
   
วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
 
     
วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "14th APacCHRIE Conference 2016"
 
วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย" ครั้งที่ 9
 
วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)
 
วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)
 
วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8
 
     
วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
 
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2559
เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2559
 
     
วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2558
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มรภ.บุรีรัมย์ ฉบับที่ 11 เล่ม 1
 
วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
 
     
วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2558
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปีที่ 2559 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษา
ครั้งที่ 1"
 
     
วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2558
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
 
วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2558
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
 
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2558
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8
 
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2558
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
   
     
วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2558
ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)
 
วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2558
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี
 
     
วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2558
ส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมแสดงใน " นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 "
 
     
วันที่ประกาศ 3 ธันวาคม 2558
ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 3 ปี 2559
 
     
วันที่ประกาศ 3 ธันวาคม 2558
ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDA ครั้งที่ 5 ปี 2016
 
     
วันที่ประกาศ 3 ธันวาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7
 
     
วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2558
การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
   
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2558
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
   
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดตั้งหน่วยงานและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสถาบันและสหสถาบัน”
   
     
    ((ร่าง) คำสั่งเข้าร่วมการอบรม  
วันที่ประกาศ 26 ตุลาคม 2558
โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
     
    กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
    แผนที่การเดินทาง  
วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2558
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านทำแบบประเมินความพึงพอใจสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ที่ "https://docs.google.com/…/1wBAsn9JN-DbeTye3MR5q2x_…/viewform"  
วันที่ประกาศ 9 กันยายน 2558
ข่าวสารงานวิจัยและทุนวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 หมดเขตวันที่ 5 ตุลาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2909 3036  
    1. ข้อกำหนดการขอรับทุน สกอ.59  
    2. คำชี้แจง ว1ด  
    3. แบบฟอร์ม 1_ว1ด  
    4. แบบฟอร์ม 2_เลือกคลัสเตอร์  
    5. แบบฟอร์ม 3_OUTPUT ที่คาดว่าจะได้  
    6. แบบฟอร์ม 4_OUTPUT สำหรับผู้ที่เคยรับทุน  
วันที่ประกาศ 3 กันยายน 2558
 

 
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม  
     ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็น ปี 2560
     ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป
     ส่วนที่ 2 แบบเสนอแผนงานวิจัย(ว1ช)
    ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงการวิจัย(ว1ด)
    ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการ-งาน
    ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2558
  ประกาศ ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าปี 2558 รอบที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ ผลทุนมุ่งเป้า 58 รอบที่ 1.pdf
เอกสารแนบท้าย ผลการคัดเลือก.PDF
 
วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2558
  คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยส่งแบบข้อเสนอโครงการได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2558 เท่านั้น การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ต้องเขียนตามแบบฟอร์มที่ คอบช. กำหนด คือ    
1   แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)
2   แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)
 
วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2558
  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครื่อข่ายวิจัยภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2558
  ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ดูประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นได้ http://academic.trf.or.th
วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2558
  สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=16
วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2558
  ขอเชิญนักวิจัยไทยร่วมส่งข้อเสนอโครงการสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักวิจัยของสหราชอาณาจักรภายใต้โครงการ Research Links ประจำปี 2015/2016 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th หรือ www.goo.gl/lcSlsA
วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2558
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ประเภททุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship) เพิ่มเติม ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/วิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย
วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2558
ข่าวสารการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research EXPO 2015) "วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน"จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโซนงานวิจัยเพื่อสุขภาพการแพทย์ สังคมผู้สูงอายุ และผู้ด้วยโอกาส โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ "ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน" เจ้าของผลงานวิจัย ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเห็ดหอม โลชั่นบำรุงผิวจากสารสกัดหมากและมะเขือเทศ และครีมบำรุงผิวจากสารสกัดพิลังกาสา "ผศ.ดร.ภิญาพัชญ์ นาคภิบาล" เจ้าของผลงานวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง "ผศ.ดร. ศศมล ผาสุข" เจ้าของผลงาน ครีมบำรุงผิวหน้าสมุนไพรผสมสารสกัดเปลือกสีเสียดไทย, ครีมลดกระ ฝ้า สมุนไพรผสมสารสกัดเปลือกสีเสียดไทย, สบู่กลีเซอรีนผสมสารสกัดเปลือกสีเสียดไทย, โลชั่นสมุนไพรผสมสารสกัดเปลือกสีเสียดไทย และมาสคาราเขียนคิ้วจากสารสกัดเปลือกต้นคูนและดอกอัญชัน และ
"อาจารย์จุฑามาศ เบ้าคำกอง" เจ้าของผลงานวิจัย รูปแบบการจัดการปัจจัยที่ส่งผลกับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่พบวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมากในส่วนพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการทาง วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานภาคนิทรรศการและเปิดการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย –อินเดีย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.

 
วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2558
  ภาพบรรยากาศการร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research EXPO 2015) "วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยมีรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
อาจารย์อัจจิมา มั่นทน ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน และคุณราตรี มีสมบัติ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติ
ในงานแถลงข่าวในวันนี้

 
     
     
     
วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2558
บอกเล่าข่าวสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2909-3036
 
วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558
   สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  
วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2558
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วันที่ประกาศ 6 พฤษภาคม 2558
  เอกสารประกอบการขอรับค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความ  
    หนังสือแสดงสัดส่วนงานวิจัย  
วันที่ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2558
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research ; R2R)
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2557
 
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2558
 

สำนักงบประมาณฯ ให้ส่งข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ทั้งนี้เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เพื่อรวบรวมและจัดส่งต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
       
วันที่ประกาศ 2 ธันวาคม 2557
  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ฉบับทบทวน
 
 กรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2557
  คำชี้แจงหัวข้อต่าง ๆ สำหรับการเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัยผ่านระบบ NRMS
    เอกสารคู่มือ ประกอบการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)
(ส่วนข้อเสนอการวิจัย)
วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2557
 

การรับข้อเสนอการวิจัย
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มุ่งเป้า)


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วย ให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” ได้จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 นั้น
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานที่มีความสนใจ ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยได้ที่ http://rd.vru.ac.th/ และลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ http://www.nrms.go.th/ 

 
     รายละเอียด และกรอบการวิจัย
     แบบเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2557
 

ทุนสกอ 58 (HERP-NRU)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 ต.ค. 57
(งบประมาณแผ่นดิน)

นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ว1ด และแบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์ จำนวน 3 ชุด พร้อมด้วยหนังสือนำส่งลงนามโดยผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สำหรับ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ขอให้อาจารย์ทุกท่านที่ประสงค์ขอทุน
ส่งไฟล์พร้อมเอกสารฉบับจริงจำนวน 3 ชุด  มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.
เพื่อสถาบันวิจัยจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมลงนามและนำส่งไปยัง HERP- NRU
เพื่อประโยชน์ต่อการรวบรวมและประสานงานแก่ทุกท่านต่อไป

 
     แนวทางการสนับสนุนการวิจัย HERP-NRU ประจำปีงบประมาณ 2558
    แบบฟอร์ม ว1ด ประจำปีงบประมาณ 2558   
     คำชี้แจงแบบฟอร์ม ว1ด ประจำปีงบประมาณ 2558
    แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์
    Supra Cluster
วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2557
 

แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2557
  การเสนอของบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
(ทุน วช. ปี 2559) หมดเขตวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2909-3036
 
      ส่วนที่ 1 แบบเสนอแผนงานวิจัย
      ส่วนที่ 2 แบบเสนอโครงการวิจัย
      ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
    สามารถส่งข้อเสนองานวิจัยได้ที่ www.nrms.go.th  
วันที่ประกาศ 8 กันยายน 2557
 
  • วารสารวิจัยและพัฒนา
  • ระเบียบการตีพิมพ์
 
     
     

 

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

แบบฟอร์ม วจ. ( ทุนภายใน ) เพิ่มเติม

 

   1. แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.เพื่อพัฒนาสังคม (วจ.ท้องถิ่น)

   2. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)

   3. ใบตอบรับเป็นกรรมการพิจารณาผลงานการวิจัยภายในและภายนอก (วจ.2)

   4. สัญญาการรับทุน (วจ.3)

   5. บันทึกความร่วมมือ (วจ.4)

   6. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า (วจ.5)

   7. รายงานข้อเสนอแนะของกรรมการ ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/ รายงานฉบับสมบูรณ์(วจ.6)

  8. แบบขอขยายเวลาการทำการวิจัย (วจ.7)

   9. คำร้องขอยุติการทำการวิจัย (วจ.8)

  10. บทสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย (วจ.9)

  11. ขอส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่ออ่านประเมินบทที่ 1-3 (วจ.10.1)

  12. ขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 2 (วจ.10.2)

  13. ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่ออ่านประเมิน (วจ.10.3)

  14. ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1-5) เพื่อตรวจรูปเล่ม (format) (วจ.10.4)

  15. ขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดสุดท้าย (วจ.10.5)

  16. บันทึกเบิกรางวัลการตีพิมพ์ (วจ.20)

  17. ใบสำคัญรับเงิน

      Template รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ทุนภายใน)
    1. รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์)
   2. รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์)

       แนวทางการจัดทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สกอ.)
    1. รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สกอ. ปี 2557)
   2. รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สกอ. ปี 2558)

       แนวทางการจัดทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วช.)
    1. รูปแบบปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วช.)

 

 

ระเบียบการตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย

Template บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Template บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบนำส่งบทความวิจัย

รายชื่อวารสารที่อยู่บนฐานขัอมูล TCI

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่อยู่บนฐานขัอมูล TCI

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่บนฐานขัอมูล TCI

บริการข้อมูล
ทุนสนับสนุนการวิจัย (ตะกร้าทุน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คู่มือการวิจัย  

pdf. word.
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
(พ.ศ.2558-25560)
แผนยุทธ์การวิจัย (พ.ศ.2558-25560)
ข้อมูลเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 2557

งานรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ฐานข้อมูลงานวิจัยภายใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยภายในจากสถาบันวิจัยฯ
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศทุน วช.
ประกาศทุน สกอ.
ประกาศทุน กองทุนวิจัย
เว็บไซต์เดิม
ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
    - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์วิทยาศาสตร์
    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
โครงการคลินิควิจัย
    - รายงานการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการการ
ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย "คลินิกวิจัย"
     - ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย "คลินิกวิจัย"