เว็บไซต์เดิมเว็บไซต์เดิม
logoVrurdi Facebook  Twitter  IG  youtube
         


ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
 
วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2559
ขอขยายเวลาในการส่งทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ทุน วช.) หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับประจำปีงบประมาณ 2561
 
วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2559
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ อปท.
 
วันที่ประกาศ 25 กรกฏาคม 2559
กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
 
วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559
 
วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
 
วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
 
   
วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารThammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ “Action Research in ELT for Quality Instruction”
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการ Professional Development ประจำปี 2559/2560
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วันที่ประกาศ 8 มิถุนายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วันที่ประกาศ 8 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 
     
วันที่ประกาศ 8 มิถุนายน 2559
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
   
วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 5
   
วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 "ท้องถิ่นภิวัฒน์" ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ ๒๑
 
     
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th psu Education Conference "Instructional Design for Automomous Learners"
 
   
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 4
 
     
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยเวสเทิร์น
 
     
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เยี่ยมชมโรงงานชาน้ำมันและชมการหีบน้ำมันจากน้ำมันพืช
 
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 16
 
   
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2559
การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์"ศิลปะ สถาปัตยกรรม:วิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ"
 
     
วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2"
 
     
วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2559
การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12"
 
     
วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
 
     
วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2559
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์
 
     
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
 
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2559
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16
 
     
วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference"
 
     
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1"
 
     
วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6
 
     
วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนนุการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559
 
วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต"
 
     
วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2559
โครงการอบรม “ค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ”
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2016 International Workshop On Smart In - Media Systems In Asia (SISA 2016)"
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย 2559" ในหัวข้อ "45 ปี คณะครุศาสตร์ สร้างประโยชน์ทางการศึกษา เพ่ิมคุณค่าทางวิชาการ พํฒนาผลงานวิจัย สู่การใช้นวัตกรรม"
 
     
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16
 
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12
 
     
วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ครั้งที่ 6
 
     
วันที่ประกาศ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์เมืองช้าง
 
วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย" ครั้งที่ 9
 
วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)
 
วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2559
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
 
วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2558
ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)
 
วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2558
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
   
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดตั้งหน่วยงานและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสถาบันและสหสถาบัน”
   
     
    ((ร่าง) คำสั่งเข้าร่วมการอบรม  
วันที่ประกาศ 26 ตุลาคม 2558
โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
     
    กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
    แผนที่การเดินทาง  
วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2558
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านทำแบบประเมินความพึงพอใจสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ที่ "https://docs.google.com/…/1wBAsn9JN-DbeTye3MR5q2x_…/viewform"  
วันที่ประกาศ 9 กันยายน 2558
ข่าวสารงานวิจัยและทุนวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 หมดเขตวันที่ 5 ตุลาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2909 3036  
    1. ข้อกำหนดการขอรับทุน สกอ.59  
    2. คำชี้แจง ว1ด  
    3. แบบฟอร์ม 1_ว1ด  
    4. แบบฟอร์ม 2_เลือกคลัสเตอร์  
    5. แบบฟอร์ม 3_OUTPUT ที่คาดว่าจะได้  
    6. แบบฟอร์ม 4_OUTPUT สำหรับผู้ที่เคยรับทุน  
วันที่ประกาศ 3 กันยายน 2558
 

 
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม  
     ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็น ปี 2560
     ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป
     ส่วนที่ 2 แบบเสนอแผนงานวิจัย(ว1ช)
    ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงการวิจัย(ว1ด)
    ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการ-งาน
    ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2558
  ประกาศ ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าปี 2558 รอบที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ ผลทุนมุ่งเป้า 58 รอบที่ 1.pdf
เอกสารแนบท้าย ผลการคัดเลือก.PDF
 
วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2558
  คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยส่งแบบข้อเสนอโครงการได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2558 เท่านั้น การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ต้องเขียนตามแบบฟอร์มที่ คอบช. กำหนด คือ    
1   แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)
2   แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)
 
วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2558
  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครื่อข่ายวิจัยภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2558
  ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ดูประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นได้ http://academic.trf.or.th
วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2558
  สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=16
วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2558
  ขอเชิญนักวิจัยไทยร่วมส่งข้อเสนอโครงการสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักวิจัยของสหราชอาณาจักรภายใต้โครงการ Research Links ประจำปี 2015/2016 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th หรือ www.goo.gl/lcSlsA
วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2558
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ประเภททุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship) เพิ่มเติม ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/วิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย
วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2558
ข่าวสารการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research EXPO 2015) "วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน"จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโซนงานวิจัยเพื่อสุขภาพการแพทย์ สังคมผู้สูงอายุ และผู้ด้วยโอกาส โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ "ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน" เจ้าของผลงานวิจัย ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเห็ดหอม โลชั่นบำรุงผิวจากสารสกัดหมากและมะเขือเทศ และครีมบำรุงผิวจากสารสกัดพิลังกาสา "ผศ.ดร.ภิญาพัชญ์ นาคภิบาล" เจ้าของผลงานวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง "ผศ.ดร. ศศมล ผาสุข" เจ้าของผลงาน ครีมบำรุงผิวหน้าสมุนไพรผสมสารสกัดเปลือกสีเสียดไทย, ครีมลดกระ ฝ้า สมุนไพรผสมสารสกัดเปลือกสีเสียดไทย, สบู่กลีเซอรีนผสมสารสกัดเปลือกสีเสียดไทย, โลชั่นสมุนไพรผสมสารสกัดเปลือกสีเสียดไทย และมาสคาราเขียนคิ้วจากสารสกัดเปลือกต้นคูนและดอกอัญชัน และ
"อาจารย์จุฑามาศ เบ้าคำกอง" เจ้าของผลงานวิจัย รูปแบบการจัดการปัจจัยที่ส่งผลกับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่พบวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมากในส่วนพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการทาง วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานภาคนิทรรศการและเปิดการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย –อินเดีย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.

 
วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2558
  ภาพบรรยากาศการร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research EXPO 2015) "วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยมีรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
อาจารย์อัจจิมา มั่นทน ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน และคุณราตรี มีสมบัติ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติ
ในงานแถลงข่าวในวันนี้

 
     
     
     
วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2558
วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558
   สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  
วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2558
       
 
       
       
 
       
 
       
       
 
  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ฉบับทบทวน
 
 กรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2557
  คำชี้แจงหัวข้อต่าง ๆ สำหรับการเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัยผ่านระบบ NRMS
    เอกสารคู่มือ ประกอบการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)
(ส่วนข้อเสนอการวิจัย)
วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2557
 

การรับข้อเสนอการวิจัย
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มุ่งเป้า)


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วย ให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” ได้จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 นั้น
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานที่มีความสนใจ ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยได้ที่ http://rd.vru.ac.th/ และลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ http://www.nrms.go.th/ 

 
     รายละเอียด และกรอบการวิจัย
     แบบเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2557
 

ทุนสกอ 58 (HERP-NRU)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 ต.ค. 57
(งบประมาณแผ่นดิน)

นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ว1ด และแบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์ จำนวน 3 ชุด พร้อมด้วยหนังสือนำส่งลงนามโดยผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สำหรับ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ขอให้อาจารย์ทุกท่านที่ประสงค์ขอทุน
ส่งไฟล์พร้อมเอกสารฉบับจริงจำนวน 3 ชุด  มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.
เพื่อสถาบันวิจัยจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมลงนามและนำส่งไปยัง HERP- NRU
เพื่อประโยชน์ต่อการรวบรวมและประสานงานแก่ทุกท่านต่อไป

 
     แนวทางการสนับสนุนการวิจัย HERP-NRU ประจำปีงบประมาณ 2558
    แบบฟอร์ม ว1ด ประจำปีงบประมาณ 2558   
     คำชี้แจงแบบฟอร์ม ว1ด ประจำปีงบประมาณ 2558
    แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์
    Supra Cluster
วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2557
     
วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2557
       
     
     
 
  • วารสารวิจัยและพัฒนา
  • ระเบียบการตีพิมพ์
 
     
     

 

บริการข้อมูล
การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย
เอกสารประกอบการขอใช้งบประมาณกองทุนวิจัยในกรณีต่างๆ
แบบฟอร์ม วจ. ( ทุนภายใน ) เพิ่มเติม
ระเบียบการตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
ทุนสนับสนุนการวิจัย (ตะกร้าทุน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คู่มือการวิจัย  

pdf. word.
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
(พ.ศ.2556-2560)
แผนยุทธ์การวิจัย (พ.ศ.2558-2560)
ข้อมูลเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 2557

งานรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ฐานข้อมูลงานวิจัยภายใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยภายในจากสถาบันวิจัยฯ
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศทุน วช.
ประกาศทุน สกอ.
ประกาศทุน กองทุนวิจัย
เว็บไซต์เดิม
ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
    - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์วิทยาศาสตร์
    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
โครงการคลินิควิจัย
    - รายงานการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการการ
ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย "คลินิกวิจัย"
     - ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย "คลินิกวิจัย"