📌ขยายเวลารับสมัคร📌
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปี 2564
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา/นักเรียน เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สแกน QR Code หรือ https://1th.me/dYX0R
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://1th.me/E3Ac6
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุน วจ.64) เปิดรับชุดโครงการวิจัย โดย 1 ชุดโครงการ ต้องมีโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ ชุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rd.vru.ac.th/?page_id=3934

ขอเชิญชวนคณาอาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 The 11st National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 5 เรื่อง (Oral/ Poster)
ผู้ที่สนใจรับโควตา สามารถสมัครรับโควตา ได้ที่ https://forms.gle/DRJKWPca8Ua3ePFd6 หรือผ่าน QR Code ภายในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการรบวรวมและส่งบทความต่อไป
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ (Template) ได้ที่ http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ
รับสมัครถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 และเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมเป็น
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/38AX9H8ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมร่างบทความวิจัย 1 ฉบับ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th/?page_id=4014
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2909 3036ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

ววน. เปิดรับคำของบประมาณ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
ดูรายละเอียดได้ที่ http://rd.vru.ac.th/?page_id=3841
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th และ https://nriis.nrct.go.th 
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
www.nrct.go.th และ http://nriis.nrct.go.th
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-ประจำปี-2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่,เติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร-ประจำปี-2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจ้ยทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ใน 5 กลุ่มสาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์ งานทั่วไป

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิปวิดีโอ “อยากปัง ต้องเลิกปลอม” ในกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ภายในแนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” สมัครได้ที่
https://www.goforrealthailand.com ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/goforrealthailand
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้เชีวชาญคอยให้ความรู้แนวคิดและคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.career4future.com/infopresent/
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/…/practitioner/eaw2020-1
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 5 (Cloud Security Standard: CSS)
ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 16 – 18 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/css
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://1th.me/31HXq
ขอเชิญร่วมงานเสวนาส่งท้ายปี 2563
เรื่อง “ความท้าทายสู่เกษตรอัจฉริยะของภาคเกษตรไทย” จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เคหการเกษตร ในวันอังคารที่ 24 พฤจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่: www.agripolicyresearch.com

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขยายเวลาเปิดรับบทความถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.aru.ac.th/arucon/2020/
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการพัฒนาดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 The 12th National Conference of Industrial Operations Development 2021: CIOD 2021แนวคิด “New Normal for Industrial Manufacturing and Management” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ciod2021.kmutt.ac.th/
ขอเชิญชวนเข้าร่วม หรือเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/
ขอเชิญชวนส่งผลงาน เพื่อนำเสนอในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 : นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก
http://ms.psru.ac.th/nims2021/

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Belt and Road 2020 “Toward Educational Cooperation and Regional Development” CUM INNOSTRE 2020 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Online และ Offline ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://icbr2020.pkru.ac.th/en/
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 The 11th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เปิดบทความ (Full Paper) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิต/นักศึกษเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์เพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6th National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)
สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน
กําหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง website http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2564 ครั้งที่ 8 (The 8th SAU National Interdisciplinary Conference 2021, (SAUNIC 2021) ในวันศุกร์ที่ 4-วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
ส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย / วิชาการ ผ่านระบบ EasyChair ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://xn--s3nic2021-c02a.sau.ac.th/
ขอเชิญชวนคณาอาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 The 11st National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 5 เรื่อง (Oral/ Poster) ผู้ที่สนใจรับโควตา สามารถสมัครรับโควตา ได้ที่ https://forms.gle/DRJKWPca8Ua3ePFd6 หรือผ่าน QR Code ภายในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการรบวรวมและส่งบทความต่อไป
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ (Template) ได้ที่
http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/

ประชาสัมพันธ์ วารสาร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
“วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15″
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ Submission Online ได้ที่ 

https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index
ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายนและธันวาคม) ซึ่งผลงานที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://re.kps.ku.ac.th/e-journal/index.php
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความ ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์บทความลงวารสารในระบบออนไลน์สามารถส่งบทความเพื่อขอรับการประเมินผ่านเว็บไซต์ Thaijo รายละเอียดดังนี้ 1. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login 2. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/login

ข่าวสารกิจกรรม สวพ.

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในวันที่ 7 มกราคม 2564 จะมีการทำพิธีประดิษฐานยังบริเวณลานหน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ เป็นการชั่วคราว
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานประชุมหารือข้อตกลงการทำวิจัยเรื่องปศุสัตว์และข้าวของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สวัสดีปีใหม่ 2564”
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุมศึกษา (UBI) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน”
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยมี คุณพลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะนักวิจัย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการวิจัย ของมหาวิทยาลัยการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะนักวิจัย” ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ที่สอดคล้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมวลภาพกิจกรรม

การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี และ อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563” (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8 “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์