สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
https://nriis.go.th/https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8439
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุน “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)
พบกับเทรนด์นวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ที่เปิดรับสมัครในปีนี้ 1. นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา 2. นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม 3. นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข โดยเสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ สมัครได้แล้ววันนี้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 ทาง https://mis.nia.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม
ทาง https://social.nia.or.th/2021/city65/
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม
ฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้” รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) โปรดคลิกลิงก์เพื่อเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/jPNEtpp9gwcBU56Z6

เปิดรับบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20 บทความ ดูรายละเอียดได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/journal.php
หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus โดยมี รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล ทำหน้าที่เป็น Manuscript Editor
การเปิดรับและให้จัดส่ง Manuscript ดังนี้
รอบที่ 1 : 1-30 ตุลาคม 2564
รอบที่ 2 : 1-28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ โดยส่งบทความภาษาอังกฤษ ทางอีเมล sirisathitkul24hr@gmail.com
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : abctrfjournal@gmail.com
ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดที่เพิ่มเติมที่กลุ่ม Facebook: 24CoWritingSpace&Time link: https://www.facebook.com/groups/729579697511183

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
* รับจำนวนจำกัด * ภาคบรรยาย 80 ผลงาน
!! โดยเป็นการนำเสนอบทความวิจัยรูปแบบออนไลน์เท่านั้น (Zoom Video Communications) !!
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://www.research-conference.rbru.ac.th/
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งผลงานวิจัย ด้านสภาพอากาศและเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Weather and Climate Extreme Events) เพื่อนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ Thailand Weather and Climate Symposium ครั้งที่ 1 ปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 กำหนดส่งฉบับร่าง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และกำหนดส่งฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3AYc1MA
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ในการประชุม วิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดราชบุรี
โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ระดับชาติ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2022/
ระดับนานาชาติ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2021/
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทาราแกนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8
The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC) วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/ 
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17: ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความได้ที่ http://thailandpod.org/
และส่งผลงานได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/Y52MfxHsb7T4ybYc9
Biogasthailand เชิญร่วมสนุกในกิจกรรมแข่งขัน ตอบคำถาม
ในหัวข้อ : การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ตามแนวทาง 4D1E มีอะไรบ้าง?
คลิกไลก์…กดแชร์ ลุ้นรับ “ลำโพง Bluetooth (ไร้สาย)” 1 ชิ้น /ท่าน มีจำนวน 5 รางวัล
ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมให้เข้าไปที่ Link :https://bit.ly/3v1Uz7L
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น) พร้อมลุ้นรับ Gift Voucher จาก Lotus /Starbuck/Grab Food คลิก ลงทะเบียน (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://zoom.us/…/3816346241815/WN_do9SpC7IQr-mPkHNRf6xXQ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 (Thailand Inventors’ Day 2021) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=172
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง”
ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร มูลค่ากว่า 39,000 บาท
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 พฤศิจกายน 2564
และประกาศผลการตัดสิน วันที่ 18 พฤศิจกายน 2564
ผ่านทาง https://www.dwf.go.th/
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมร่วมกับผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนักวิจัย เพื่อหารือการเขียนโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือแผน ววน. 66 กับกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

Posted in Uncategorized | Leave a comment