สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
https://nriis.go.th/https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยด้านสังคมสูงวัยของ วช. โปรแกรม 8 รองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และกรอบการวิจัย VRU
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/zdbnVatH7jKzD1u88
พร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับฟังการพิพากษ์โจทย์โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทางอีเมล rdi_researchsection ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 061-8899123 (ชูศักดิ์)
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุน “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)
พบกับเทรนด์นวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ที่เปิดรับสมัครในปีนี้
1. นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา
2. นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม
3. นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข
โดยเสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ
สมัครได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
ทาง https://mis.nia.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทาง https://social.nia.or.th/2021/city65/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “พัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัย นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565 – นวัตกรรมเพื่อสังคม”
โดยวิทยากร: ดร. อำพล อาภาธนากร
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/FzA5JmeESDuTddxP8
บัดนี้ – วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง” วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/3PiuMrm4aCRM4Jsh7
(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.)
สกสว. ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ แนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) ทาง Facebook สกสว.
เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เทคโนโลยีอวกาศสู่การบริหารจัดการภาคการเกษตร ในวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.30-11.45 น. ผ่านทาง WEBEX ได้ที่ลิ้งนี้ https://gistda.webex.com/gistda/j.php…
ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1mm2UPuFTec1UHuc8mpMN…/edit…
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม
ฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้” รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) โปรดคลิกลิงก์เพื่อเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/jPNEtpp9gwcBU56Z6

เปิดรับบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20 บทความ ดูรายละเอียดได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index
หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus โดยมี รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล ทำหน้าที่เป็น Manuscript Editor
การเปิดรับและให้จัดส่ง Manuscript ดังนี้
รอบที่ 1 : 1-30 ตุลาคม 2564
รอบที่ 2 : 1-28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ โดยส่งบทความภาษาอังกฤษ ทางอีเมล sirisathitkul24hr@gmail.com
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : abctrfjournal@gmail.com
ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดที่เพิ่มเติมที่กลุ่ม Facebook: 24CoWritingSpace&Time link: https://www.facebook.com/groups/729579697511183

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom)
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 http://spucon.spu.ac.th
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live
และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อีเมล spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/enric/index.html
อเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากร
เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” Online Conference ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Hatyai National and International Conference ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.hu.ac.th/conference/index.html
ตั้งแต่บัดนี้ -จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
* รับจำนวนจำกัด * ภาคบรรยาย 80 ผลงาน
!! โดยเป็นการนำเสนอบทความวิจัยรูปแบบออนไลน์เท่านั้น (Zoom Video Communications) !!
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://www.research-conference.rbru.ac.th/
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งผลงานวิจัย ด้านสภาพอากาศและเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Weather and Climate Extreme Events) เพื่อนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ Thailand Weather and Climate Symposium ครั้งที่ 1 ปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 กำหนดส่งฉบับร่าง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และกำหนดส่งฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3AYc1MA
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนงานวิจัย ววน. 66 ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินผล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุม อว.ส่วนหน้าเพื่อชี้แจงการประเมิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณ ววน. 66
ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
Posted in Uncategorized | Leave a comment