ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน วจ. 67
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในของมหาวิทยาลัย (ทุน วจ.) ปีงบประมาณ 2567
🎯ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566
📌สามารถส่งข้อเสนอได้ที่
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านผ่านระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายใน (MIS) เว็บไซต์ http://rd.vru.ac.th/mis/login.php และผ่านระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E – Saraban)
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 8 ชุด ผ่านคณะ/หน่วยงาน
มายังสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
🌈ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://shorturl.asia/nRmle
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้
1. ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11706
2. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11707
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11708
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11709
5. ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11710
6. ด้านการรองรับสังคมสูงวัย
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11711
7. ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11715
8. ด้านสังคมและความมั่นคง
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11716
9. ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11717
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 – 18 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
► กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย
-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2567-2568
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2566 ภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3
► เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (วจ.66)
สามารถส่งข้อเสนอได้ที่
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ Management Information System (MIS)
เว็บไซต์ https://rd.vru.ac.th/mis/
2. ส่งบันทึกข้อความและปริ้นเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ concept proposal จำนวน 8 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารเรียนรวมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เปิดรับถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://bit.ly/3GI3RO5
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566
กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”
สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน –
12 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.)
สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620
► หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ
(Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566”
ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.
► บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)
เปิดรับตั้งแต่ 21 ก.ย. – 24 ต.ค. 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11600
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ทุน สามารถดาวน์โหลดต้นแบบสัญญาที่ได้ปรับปรุงได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1ufBolldzFQcOu2AXtoUSC1-jKcwvKUUZ
► กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้
ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
www.thaimediafund.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-273-0116-9
และ Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
► วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 และจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
และนวัตกรรม ในงาน NRCT Open House 2022 (12-19 มิถุนายน 2565)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญนักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประสานงานของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม NRCT Open
House 2022
เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
และการแถลงผลสำเร็จ
จากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
ในระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Onsite และ Onlineใน 8 ด้าน ดังนี้
1. การรองรับสังคมสูงวัย (12 มิถุนายน 2565)
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 มิถุนายน 2565)
3. เศรษฐกิจและการเกษตร (14 มิถุนายน 2565)
4. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (15 มิถุนายน 2565)
5. การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)
6. สังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)
7. การพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)
8. สัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565)
Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1
(รับจำนวนจำกัด และเปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่เปิดรับ Walk in)
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง
https://openhouse2022.nrct.go.th/
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 – 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11563
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิง
หลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565
Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)”
สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่าน ระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 –
7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ
ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word
และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ
แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11519
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุด
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)
ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word
และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุด
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญ แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565
เวลา 15.00 น. ( หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.)
ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนดสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9495
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ
“การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” กรอบวิจัย *“มหาวิทยาลัยกับ
การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”* สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.)
ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/)
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท.
กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9504

► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ
(Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับ
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”
กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)
บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565
เวลา 23.59 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)
ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS
(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบ
ประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาว
ไม่เกิน 5 นาทีสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9503
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ
(Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565
Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดย
ใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “ *ชุมชนนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน*
สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) (email)
ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/)
พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
กระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอ
เชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9507
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุด
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ
“การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)
ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=10509
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุด
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)
ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493
► สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
กำลังประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับอาจารย์ใหม่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี
มีงบประมาณให้ 300,000 บาท (1 ปี) – 600,000 บาท (2 ปี) ในจำนวนนี้สามารถขอ
ค่าตอบแทนนักวิจัยได้ไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ nriis.go.th
► สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565 (วจ.65)
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ Management Information System (MIS)
เว็บไซต์ https://rd.vru.ac.th/mis/
2. ส่งบันทึกข้อความและปริ้นเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ concept proposal
จำนวน 12ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เปิดรับถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1QVTafGf9rZoYN1pINPybMLmCxi1…
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 (ชูศักดิ์)
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8439
► สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอ
โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund
► สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565 (วจ.65)
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ Management Information System (MIS)
เว็บไซต์ https://rd.vru.ac.th/mis/
2. ส่งบันทึกข้อความและปริ้นเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ concept proposal
จำนวน 12ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารเรียนรวมมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ชั้น 1
เปิดรับถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1QVTafGf9rZoYN1pINPybMLmCxi1…
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 (ชูศักดิ์)
► สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้
4 แพลตฟอร์ม คือ 1) บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 2) พัฒนาขีด
ความสามารถเครีอข่าย 3) ศักยภาพธุรกิจชุมชม 4) การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและบริการ กำหนดพื้นที่วิจัยภาคกลาง/ตะวันออกเพื่อสนับสนุน 3 ห่วงโซ่
คุณค่า ดังนี้ 1) นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร(พืชและสัตว์)
2) การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร 3) การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและบริการ ระยะเวลาสนับสนุนการวิจัย 1-3 ปี งบประมาณโครงการ
ไม่เกิน 250,000 บาท/ปี โดยจัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบ e-saraban
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถศึกษาแนวทางการจัดทำ
ข้อเสนอโครงการได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ANZ_9WEcjHt9CKl8g-ye01X_LHRBEBJK/view?usp=drivesdk
► สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2565.php
► สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุน วจ.64) เปิดรับชุดโครงการวิจัย โดย 1 ชุดโครงการ
ต้องมีโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ ชุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rd.vru.ac.th/?page_id=3934
► ววน. เปิดรับคำของบประมาณ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
ดูรายละเอียดได้ที่ http://rd.vru.ac.th/?page_id=3841
► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ
“แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง
และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริม
ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564″
ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจ้ยทุนบัณฑิตศึกษา
ประจำปี 2564 ใน 5 กลุ่มสาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ และสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563ดูรายละเอียดได้ที่
www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย
และนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สรรพศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ
nriis.nrct.go.th
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564
ด้านเศรษฐกิจเกษตร จำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร-ประจำปี-2564
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และการเกษตรดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th และ http://nriis.nrct.go.th
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564
การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-ประจำปี-2564

► เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th ลงทะเบียนผ่านระบบ NRIS
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19
เปิดรับข้อเสนอแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563 โดยลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th และ https://nriis.nrct.go.th
► ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการ
สนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
ดูรายละเอียดได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6328
► ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการ
สนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
ดูรายละเอียดได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6328
► สกว. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 เอกสารแนบ
► บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ปีงบประมาณ 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=5308
► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญ
ของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227
► วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ส่งภายใน 31 ส.ค. 62
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ htps://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216 
► โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”
ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย และส่งเสริมทักษะที่สำคัญสำหรับการทำวิจัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ รับสมัครตั้งแต่ 11 ก.ค. – 9 ส.ค. 62
ใบสมัคร >> https://docs.google.com/document/d/1JvbxY5Ft1B3hl6uFQxLdwXFpTozyMgiqVrnFy6ruTz8/edit
► สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.arda.or.th/public63/proposal.php