ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227 

► วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ส่งภายใน 31 ส.ค. 62
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ htps://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216 

► โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย และส่งเสริมทักษะที่สำคัญสำหรับการทำวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ รับสมัครตั้งแต่ 11 ก.ค. – 9 ส.ค. 62
ใบสมัคร >> https://docs.google.com/document/d/1JvbxY5Ft1B3hl6uFQxLdwXFpTozyMgiqVrnFy6ruTz8/edit

► สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหาร 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.arda.or.th/public63/proposal.php