ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วจ.65)
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ Management Information System (MIS) เว็บไซต์ https://rd.vru.ac.th/mis/
2. ส่งบันทึกข้อความและปริ้นเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ concept proposal จำนวน 12ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารเรียนรวมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เปิดรับถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1QVTafGf9rZoYN1pINPybMLmCxi1…
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 (ชูศักดิ์)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8439
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493

► สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอ
โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund


► สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วจ.65)
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ Management Information System (MIS) เว็บไซต์ https://rd.vru.ac.th/mis/
2. ส่งบันทึกข้อความและปริ้นเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ concept proposal จำนวน 12ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารเรียนรวมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เปิดรับถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1QVTafGf9rZoYN1pINPybMLmCxi1…
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 (ชูศักดิ์)


► สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ 4 แพลตฟอร์ม คือ 1) บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 2) พัฒนาขีดความสามารถเครีอข่าย 3) ศักยภาพธุรกิจชุมชม 4) การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ กำหนดพื้นที่วิจัยภาคกลาง/ตะวันออกเพื่อสนับสนุน 3 ห่วงโซ่คุณค่า ดังนี้ 1) นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร(พืชและสัตว์) 2) การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร 3) การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ ระยะเวลาสนับสนุนการวิจัย 1-3 ปี งบประมาณโครงการไม่เกิน 250,000 บาท/ปี โดยจัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบ e-saraban ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถศึกษาแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ANZ_9WEcjHt9CKl8g-ye01X_LHRBEBJK/view?usp=drivesdk


► สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2565.php


► สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุน วจ.64) เปิดรับชุดโครงการวิจัย โดย 1 ชุดโครงการ ต้องมีโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ ชุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rd.vru.ac.th/?page_id=3934


► ววน. เปิดรับคำของบประมาณ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
ดูรายละเอียดได้ที่ http://rd.vru.ac.th/?page_id=3841


► หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564” ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจ้ยทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ใน 5 กลุ่มสาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร จำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร-ประจำปี-2564


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตรดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th และ http://nriis.nrct.go.th


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-ประจำปี-2564


► เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th ลงทะเบียนผ่านระบบ NRIS


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19
เปิดรับข้อเสนอแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563 โดยลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th และ https://nriis.nrct.go.th


► ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
ดูรายละเอียดได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6328


► ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
ดูรายละเอียดได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6328


► สกว. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 เอกสารแนบ


► บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=5308


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227 


► วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ส่งภายใน 31 ส.ค. 62
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ htps://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216 


► โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย และส่งเสริมทักษะที่สำคัญสำหรับการทำวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ รับสมัครตั้งแต่ 11 ก.ค. – 9 ส.ค. 62
ใบสมัคร >> https://docs.google.com/document/d/1JvbxY5Ft1B3hl6uFQxLdwXFpTozyMgiqVrnFy6ruTz8/edit


► สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหาร 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.arda.or.th/public63/proposal.php