ทุนวิจัย

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (คลิก)
● ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561 (คลิก)
● การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (คลิก)

ทุนวิจัย วจ. (66)

● ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การให้ทุนวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย
(วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 [คลิก]
● แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ2566 [คลิก]
● แบบแตกตัวคูณงบประมาณโครงการวิจัย [คลิก]
● กรอบงานวิจัย [คลิก]

ทุนวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

● แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 (ฉบับปรับปรุง 25 ก.ย. 62) [คลิก]
● แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 (Full Proposal) [คลิก]
● Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์) [คลิก]
● Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์) [คลิก]

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

● แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนวช.61,62) [คลิก]

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

● รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์) [คลิก]
● รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์) [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง แก้ไขประกาศการให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ [คลิก]
● ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 [คลิก]
● ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 [คลิก]
● ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [คลิก]
● ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [คลิก]
● ประกาศเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [คลิก]
● คู่มือการจัดคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบบ Fundamental Fund พ.ศ. 2565
[คลิก]
● คู่มือสําหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 [คลิก]
● คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน [คลิก] 
● ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ [คลิก]


จดหมายข่าว วช.

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 92 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 91 ประจำเดือน ตุลาคม 2561