ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วจ.65)
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ Management Information System (MIS) เว็บไซต์ https://rd.vru.ac.th/mis/
2. ส่งบันทึกข้อความและปริ้นเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ concept proposal จำนวน 12ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารเรียนรวมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เปิดรับถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1QVTafGf9rZoYN1pINPybMLmCxi1…
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 (ชูศักดิ์)

● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

● ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561

● การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

► เอกสารดาวน์โหลด

ทุนวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 (ฉบับปรับปรุง 25 ก.ย. 62)

แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 (Full Proposal)

Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์)

Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์)

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนวช.61,62)

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์)

รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์)

► ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ประกาศเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

คู่มือ

คู่มือการจัดคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบบ Fundamental Fund พ.ศ. 2565

คู่มือสําหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 – 2565

งานวิจัยเผยแพร่

ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง (คลิก)


จดหมายข่าว วช.

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 92 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 91 ประจำเดือน ตุลาคม 2561