ทุนวิจัย

📢📢สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุน วจ. 67 เพิ่มเติม
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ปีงบประมาณ 2567
🎯ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567
📌สามารถส่งข้อเสนอได้ที่
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านผ่านระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายใน (MIS)
เว็บไซต์ http://rd.vru.ac.th/mis/login.php
และผ่านระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E – Saraban)
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 8 ชุด ผ่านคณะ/หน่วยงาน
มายังสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
🌈ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://bitly.ws/3eEYa
● แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (คลิก)
● ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561 (คลิก)
● แบบ วจ. 11 หนังสือรับรองการให้ความร่วมมือ [คลิก]
● แบบ วจ. 12 หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ [คลิก]
● แบบ วจ. 13 หนังสือแสดงความต้องการขอใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย[คลิก]

แบบรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์

● แบบรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ [คลิก]

ทุนวิจัย วจ. (67)

● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในของ
มหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 [คลิก]
● แนวปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
[คลิก]
● แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ2567 (วจ.67)
[คลิก]
● Sustainable Development Goals (SDGs) Keywords [คลิก]
● กรอบงานวิจัย [คลิก]

ทุนวิจัย วจ. (66)

● ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การให้ทุนวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย
(วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 [คลิก]
● แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ2566 [คลิก]
● แบบแตกตัวคูณงบประมาณโครงการวิจัย [คลิก]
● กรอบงานวิจัย [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2567
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำหรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ฉบับแก้ไข [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง แก้ไขประกาศการให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การให้ทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ [คลิก]
● ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 [คลิก]
● ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 [คลิก]
● ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [คลิก]
● ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [คลิก]
● ประกาศเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [คลิก]
● คู่มือการจัดคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบบ Fundamental Fund พ.ศ. 2565
[คลิก]
● คู่มือสําหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 [คลิก]
● คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน [คลิก] 
● ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ [คลิก]


จดหมายข่าว วช.

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 92 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 91 ประจำเดือน ตุลาคม 2561