ทุนวิจัย

● ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

● ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

แบบฟอร์มรายงานการวิจัย วช.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-สายวิทยาศาสตร์
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-สายสังคมศาสตร์

● แบบฟอร์มรายงานการวิจัย วจ.

Template-สายวิทยาศาสตร์
Template-สายสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มขอทุนวิจัย วจ.

แบบฟอร์มขอทุนวิจัย วช.

● เล่มวิจัย วช.61

เล่มอาหารมอญ

● จดหมายข่าว วช.

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 92 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 91 ประจำเดือน ตุลาคม 2561