ทุนวิจัย

แบบฟอร์มรายงานการวิจัย วช.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-สายวิทยาศาสตร์
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-สายสังคมศาสตร์

● แบบฟอร์มรายงานการวิจัย วจ.

Template-สายวิทยาศาสตร์
Template-สายสังคมศาสตร์

● ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1