แหล่งทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)