โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) 2563

● การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)

● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวด เกณฑ์การตัดสิน อัตราเงินรางวัลสำหรับการประกวดแผนธุรกิจ โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)

● การวัดและประเมินผลการอบรมออนไลน์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)

กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ

● ใบสมัครกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup)

● ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563

● ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ) โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563