โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) 2563

● การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(startup) [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประกวด เกณฑ์การตัดสิน อัตราเงินรางวัลสำหรับการประกวดแผนธุรกิจ
โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) [คลิก]
● การวัดและประเมินผลการอบรมออนไลน์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการบ่มเพาะ
บัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) [คลิก]

กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ

● ใบสมัครกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) [คลิก]
● ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563 [คลิก]
● ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ) โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563 [คลิก]