โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP)

● การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)

● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวด เกณฑ์การตัดสิน อัตราเงินรางวัลสำหรับการประกวดแผนธุรกิจ โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)

● การวัดและประเมินผลการอบรมออนไลน์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)