ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ


► ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17: ก้าวต่อไปของอนาคต
อุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความได้ที่ http://thailandpod.org/
และส่งผลงานได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/Y52MfxHsb7T4ybYc9


► สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8
The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ,
กรุงเทพฯ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/ 


► ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทาราแกนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th

► สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ในการประชุม วิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดราชบุรี โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ระดับชาติ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2022/ ระดับนานาชาติ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2021/► ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งผลงานวิจัย ด้านสภาพอากาศและเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศ
สุดขั้ว (Weather and Climate Extreme Events) เพื่อนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ Thailand Weather and Climate Symposium ครั้งที่ 1 ปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 กำหนดส่งฉบับร่าง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และกำหนดส่งฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3AYc1MA


► ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุม
วิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
* รับจำนวนจำกัด * ภาคบรรยาย 80 ผลงาน โดยเป็นการนำเสนอบทความวิจัยรูปแบบ
ออนไลน์เท่านั้น (Zoom Video Communications) !!
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564


► มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ
“ผลงานวิจัย ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th
Hatyai National and International Conference ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.hu.ac.th/conference/index.html ตั้งแต่บัดนี้ -จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


► ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่
หลังโควิด-19″ Online Conference ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 (ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022


► คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้า
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resources
International Conference (ENRIC 2021) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/enric/index.html


► ขอเชิญชวนคณาอาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 The 11st National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่” วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสิทธิ์
ยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 5 เรื่อง (Oral/ Poster) ผู้ที่สนใจรับโควตา สามารถสมัคร
รับโควตา ได้ที่ https://forms.gle/DRJKWPca8Ua3ePFd6 หรือผ่าน QR Code ภายในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการรบวรวมและ
ส่งบทความต่อไป ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ (Template) ได้ที่
http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/


► ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2564
ครั้งที่ 8 (The 8th SAU National Interdisciplinary Conference 2021, (SAUNIC
2021) ในวันศุกร์ที่ 4-วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น
รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย / วิชาการ ผ่านระบบ EasyChair
ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://xn--s3nic2021-c02a.sau.ac.th/


► ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 11 The 11th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เปิดบทความ (Full Paper) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/


► ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิต/นักศึกษเข้าร่วมประชุม และส่ง
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์เพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจําปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6th National
Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology:
IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)
สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กําหนดการ การลงทะเบียน
และข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง website http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest


► ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International
Conference on Belt and Road 2020 “Toward Educational Cooperation and
Regional Development” CUM INNOSTRE 2020 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Online และ Offline
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://icbr2020.pkru.ac.th/en/


► ขอเชิญชวนส่งผลงาน เพื่อนำเสนอในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 : นวัตกรรมการวิจัยสู่
การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก
http://ms.psru.ac.th/nims2021/


► ขอเชิญชวนเข้าร่วม หรือเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 พัฒนางานวิจัยจาก
งานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/


► ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการพัฒนาดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 The 12th National Conference of Industrial
Operations Development 2021: CIOD 2021แนวคิด “New Normal for Industrial
Manufacturing and Management” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์
กรุงเทพฯดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ciod2021.kmutt.ac.th/


► ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิง่ประดิษฐ์
ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and
Invention 2020 : ILI 2020) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยรูปแบบการจัดงานประชุม
เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom สามารถส่งบทความระหว่างวันที่ 1 กันยายน
2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ili.rmutt.ac.th/


► ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขยายเวลาเปิดรับบทความถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.aru.ac.th/arucon/2020/


► ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” ในรูปแบบ Video Conference นำเสนอบทความวิจัย
และบทความวิชาการ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://runirac2020.chandra.ac.th/index.php


► มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2020


► มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาไทย : การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive
Technology” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vunc2020.vu.ac.th/index.html


► การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ
ครั้งที่ 5″ ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to make A CHANGE)
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th/


► การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิจัย
และนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศ (Thailand-Driven Research &
Innovation) ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/


► คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 หรือ
Sci-tech 2020 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://bit.ly/2GQ8HbX


► การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.benjamitvichakarn2020.org/
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563


► สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ
“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive
Education : การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในยุคการพลิกฝันทางการศึกษา) ในระหว่าง
วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน
สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/


► งานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ
“Innovation of development administration for overcoming the national crisis”
ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563


► งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย’ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ
“Technology and Innovation for Health“ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคาร
เรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ https://phrc.wu.ac.th/2563/?lang=en
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563


► การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล” วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
31 มกราคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.northbkk.ac.th/conference/


► งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ https://research.psru.ac.th/PBR2020/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2563


► การประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563” เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconferenceได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม2563


► การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/detail.php


► งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2562 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/


► การประชุมวิชาการระดับชาติ”พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9″ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/


► การประชุมวิชาการ “9th International Social Sciences and Business Research Conference” วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ Suez Canal University, Ismaïlia, Egypt ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2562  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psaku.org


► การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงทะเบียน ส่งบทความและงานสร้างสรรค์ และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2562 สมัครได้ที่ : https://research.dru.ac.th/newscontent.php?page=102


► การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://icru.nstru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562


► การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://www.psued.org/


► การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบทความที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอจะสามารถตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูล IEEE Xplore
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ieecon.org/ieecon2020/


► ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ลงทะเบียนนำเสนอผลงานและส่ง Full Paper ภายใน 31 สิงหาคม 2562


► การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The 15th Internation Conference on Humannities and Social Sciences) IC-HUSO 2019 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/


► การประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ภายใต้หัวข้อ“Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.psd.org/


► การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่10 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/


► ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถส่งผลงานได้ที่ e-mail: cultural.wu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://wacc.wu.ac.th
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562