ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

► มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “The National Conference on Routine to Research (R2R) for High Performance
Organization 2024” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ผ่านระบบออนไลน์) สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลล์เพื่อเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์
https://grad.wu.ac.th/conferences/r2r/ หมดเขตรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
ในวันที่ 31 มกราคม 2567
► การประชุมวิชาการ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับ
อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก: แนวโน้มและโอกาส Thai Higher Education Lanscape in the Global Context: Trends and Opportunities รายละเอียด https://www.thailandpod.org/training/2024/conf19/course.html
► เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on
Biodiversity, Science, and Technology
รายละเอียด https://techno2.msu.ac.th/Conference_inter/index.php
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ โรงแรม D Varee Jomtein Beach, Pattaya
สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566
สามารถเลือกส่งผลงานฉบับเต็มเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระดับ Scopus, TCI 1 ได้
(โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์)
จัดโดยความร่วมมือของ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
► ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 15 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.hu.ac.th/conference/
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
► ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ :
การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(Research and Social
Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม
2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเลียด
เพิ่มเติมได้ที่ https://mis.rdi.tsu.ac.th/conference2023/
► สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม
การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.crru.ac.th/2021/1855/
► ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ประะชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 11th Muban Chombueng Rajabhat National
Conference “The Research and Innovation for Creative Communities towards
Sustainable Development”) ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ 66 – วันที่ 2 มี.ค 66
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี รายละเอียด เว็บไซต์และส่งบทความ
http://irdmcru.mcru.ac.th/mcru_nc/index.html
► มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุม
วิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023
(PACCON2023) ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://paccon2023.mfu.ac.th/
► เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 หัวข้อเรื่อง วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/researchtru
สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ
1. กลุ่มการศึกษา 2. กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ 3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 5. กลุ่มวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
► ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
(TNIAC 2023) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ
จัดโดย: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
ดูรายละเอียด https://tniac.tni.ac.th/
► ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบ
งานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10  เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565
ณ  โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ (ดูรายละเอียด)
► ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการ
การศึกษานานาชาติ “The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) Conference and Exhibition 2023” ภายใต้ Theme “Towards a Sustainable
Future for International Education in the Asia Pacific”
วันที่ 13-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายละเอียดตามเว็บไซต์ ดังนี้ https://www.apaieconference.net/
► ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์
ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ Innovations and Creative Technologies for Developing Smart Communities
“ECTI-CARD 2023 ครั้งที่ 15” จัดวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566
ณ โรงแรม HUA HIN GRAND HOTEL & PLAZA
สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ https://ecticard2023.ecticard.org/
► มหาวิทยาลัยเกริกขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอ
ในงานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2565 ในหัวข้อเรื่อง
“กระบวนทัศน์ใหม่ การวิจัย ไทย-จีน-ซาอุดีอาระเบีย” วันที่ 17 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
ปิดรับบทความ : 20 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krirk.ac.th/krirkconf-2022
► เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิชาการ: งานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติครั้งที่ 2 (IAATCON2023)สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ (IAAT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO)
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Online Conference
Early bird: 7 พ.ย. 2565 Deadline: 30 พ.ย. 2565
ลงทะเบียน: https://forms.gle/zizZv5z4aRMYcoxZ7
รายละเอียด: https://drive.google.com/…/16EHPqdmSYHW2t0sCr4vehIywVbA…
► ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21” The 8th national conference “Creative
Economy in the 21st Century” และชมนิทรรศการด้านการวิจัย ผลงานวิชาการ
และผลงานนักศึกษา จากหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
*จัดการประชุมโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครได้ที่: https://bit.ly/3UIKrxc
► ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิการยน 2565 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ
Hybrid Conference)
On-Site : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
On-Line : นำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ดูรายละเอียดได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2022/
► สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย
บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี
หัวข้อ “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
* รับจำนวนจำกัด * ภาคบรรยาย 80 ผลงาน
!! โดยเป็นการนำเสนอบทความวิจัยรูปแบบออนไลน์เท่านั้น (Zoom) !!
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์
>> http://www.research-conference.rbru.ac.th/
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
► การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศรีสุริยะวิชาการ : การบูรณาการศาสตร์
ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ ในโลกาเทศาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืน”
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยความร่วมมือกับ สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม
การวิจัย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) และสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย
Sri Sury Academic Conference 2022: The Integration of Sciences, Arts and
Creativities in Glocalization for Sustainability” National and International
Conference
วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
Website: https://www.srisuryconference2022.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Sri-Sury-Conference-2022-108342308361253/
► คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 18th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022) “Biocontrol and Biotechnology for Sustainable Development Goals”
วันที่ 16-17 มิ.ย.65 ในรูปแบบออนไลน์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://161.246.157.42/web/ISBB/index.php
► สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 :
(17″ NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022)
ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation)
ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/nac
► วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์
ที่มีคุณภาพ” วันที่ 27 เม.ย.2565 เวลา 08.00–17.00 น. รูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ ZOOM สำหรับผู้เขียนบทความ  ผู้ประเมินบทความ  บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่วารสาร  และ ผู้สนใจ อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาทต่อท่าน
(ชำระภายในวันที่ 25 เมษายน 2565) บัญชีมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่บัญชี 038-2-533230
ลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/t1qK8thHuKMoQbo38
กำหนดการประชุมhttps://drive.google.com/drive/folders/1upTCwrgNHYaHLYb0dZwxgrIzm2nQGYGd
► ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://imtt.rmutsv.ac.th/the-8th-engagement-thailand…/
► ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
ปีการศึกษา 2564 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค
Next Normal” วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ออนไลน์)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.christian.ac.th/national-conference6/
► ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://conference.bu.ac.th/
► ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting
on Astronomy, Space Science & Earth Science 2022 (NCMAPE 2022)
“Amateur Astronomy and Earth Science” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
การลงทะเบียนก่อนวันงาน (Early Bird) สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aru.ac.th/sci/index.php?page=ncmape
► ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies
(ISFT2022) และ The 2 nd Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON)
ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Online และ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)
สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isft365.com/
► ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Research for
Community Development through BCG Model for Sustainable Development
Goals (SDGs) นำเสนอผลงาน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Teleconference
(Zoom Meeting และ Google Meet)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.lru.ac.th
► ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
ประจำปี พ.ศ. 2565 “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒธรรมอย่างยั่งยืน
ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19 (Covid-19)” วันที่ 19-20 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pkruconf.pkru.ac.th/
► สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ กำหนดจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแUU ONLINE
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon32/
► วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าการจัดการ
และการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในวิถีชีวิตปกติถัดไป” (Progression
of COVID – 19 Management and Infection Control in Next Normal)
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. รูปแบบออนไลน์ ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 อัตรา 500 บาทต่อท่าน หลังวันที่ 20 ธันวาคม 2564
อัตรา 800 บาทต่อท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-7634250 (ในเวลาราชการ)
และ 080-4596210 (นอกเวลาราชการ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/rtanc.ac.th/ic-register/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR30Y2V1F-01vCQaOZd94rylvXpGpp6rBzLNxhFkJDC7_9jzp83D6uI4gyc
► ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17: ก้าวต่อไปของอนาคต
อุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความได้ที่ http://thailandpod.org/
และส่งผลงานได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/Y52MfxHsb7T4ybYc9
► สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8
The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ,
กรุงเทพฯ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/ 
► ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทาราแกนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
► สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ในการประชุม วิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดราชบุรี โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ระดับชาติ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2022/ ระดับนานาชาติ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2021/
► ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งผลงานวิจัย ด้านสภาพอากาศและเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศ
สุดขั้ว (Weather and Climate Extreme Events) เพื่อนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ Thailand Weather and Climate Symposium ครั้งที่ 1 ปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 กำหนดส่งฉบับร่าง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และกำหนดส่งฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3AYc1MA
► ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุม
วิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
* รับจำนวนจำกัด * ภาคบรรยาย 80 ผลงาน โดยเป็นการนำเสนอบทความวิจัยรูปแบบ
ออนไลน์เท่านั้น (Zoom Video Communications) !!
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
► มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ
“ผลงานวิจัย ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th
Hatyai National and International Conference ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.hu.ac.th/conference/index.html ตั้งแต่บัดนี้ -จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
► ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่
หลังโควิด-19″ Online Conference ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 (ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022
► คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้า
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resources
International Conference (ENRIC 2021) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/enric/index.html
► ขอเชิญชวนคณาอาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 The 11st National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่” วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสิทธิ์
ยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน 5 เรื่อง (Oral/ Poster) ผู้ที่สนใจรับโควตา สามารถสมัคร
รับโควตา ได้ที่ https://forms.gle/DRJKWPca8Ua3ePFd6 หรือผ่าน QR Code ภายในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการรบวรวมและ
ส่งบทความต่อไป ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ (Template) ได้ที่
http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/
► ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2564
ครั้งที่ 8 (The 8th SAU National Interdisciplinary Conference 2021, (SAUNIC
2021) ในวันศุกร์ที่ 4-วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น
รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย / วิชาการ ผ่านระบบ EasyChair
ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://xn--s3nic2021-c02a.sau.ac.th/
► ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 11 The 11th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เปิดบทความ (Full Paper) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/
► ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิต/นักศึกษเข้าร่วมประชุม และส่ง
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์เพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจําปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6th National
Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology:
IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)
สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กําหนดการ การลงทะเบียน
และข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง website http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest
► ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International
Conference on Belt and Road 2020 “Toward Educational Cooperation and
Regional Development” CUM INNOSTRE 2020 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Online และ Offline
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://icbr2020.pkru.ac.th/en/
► ขอเชิญชวนส่งผลงาน เพื่อนำเสนอในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 : นวัตกรรมการวิจัยสู่
การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก
http://ms.psru.ac.th/nims2021/
► ขอเชิญชวนเข้าร่วม หรือเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 พัฒนางานวิจัยจาก
งานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/
► ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการพัฒนาดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 The 12th National Conference of Industrial
Operations Development 2021: CIOD 2021แนวคิด “New Normal for Industrial
Manufacturing and Management” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์
กรุงเทพฯดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ciod2021.kmutt.ac.th/
► ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิง่ประดิษฐ์
ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and
Invention 2020 : ILI 2020) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยรูปแบบการจัดงานประชุม
เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom สามารถส่งบทความระหว่างวันที่ 1 กันยายน
2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ili.rmutt.ac.th/
► ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขยายเวลาเปิดรับบทความถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.aru.ac.th/arucon/2020/
► ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” ในรูปแบบ Video Conference นำเสนอบทความวิจัย
และบทความวิชาการ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://runirac2020.chandra.ac.th/index.php
► มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2020
► มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาไทย : การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive
Technology” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vunc2020.vu.ac.th/index.html
► การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ
ครั้งที่ 5″ ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to make A CHANGE)
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th/
► การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิจัย
และนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศ (Thailand-Driven Research &
Innovation) ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/
► คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 หรือ
Sci-tech 2020 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://bit.ly/2GQ8HbX
► การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.benjamitvichakarn2020.org/
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
► สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ
“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive
Education : การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในยุคการพลิกฝันทางการศึกษา) ในระหว่าง
วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน
สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/
► งานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ
“Innovation of development administration for overcoming the national crisis”
ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
► งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย’ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ
“Technology and Innovation for Health“ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคาร
เรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ https://phrc.wu.ac.th/2563/?lang=en
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563
► การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล” วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
31 มกราคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.northbkk.ac.th/conference/
► งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ https://research.psru.ac.th/PBR2020/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2563
► การประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563” เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconferenceได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม2563
► การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/detail.php
► งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์
เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2562 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/
► การประชุมวิชาการระดับชาติ”พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9″ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/
► การประชุมวิชาการ “9th International Social Sciences and Business Research Conference” วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ Suez Canal University, Ismaïlia, Egypt ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2562  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psaku.org
► การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงทะเบียน ส่งบทความและงานสร้างสรรค์ และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2562 สมัครได้ที่ : https://research.dru.ac.th/newscontent.php?page=102
► การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://icru.nstru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562
► การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://www.psued.org/
► การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบทความที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอจะสามารถตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูล IEEE Xplore
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ieecon.org/ieecon2020/
► ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ลงทะเบียนนำเสนอผลงานและส่ง Full Paper ภายใน 31 สิงหาคม 2562
► การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The 15th
Internation Conference on Humannities and Social Sciences) IC-HUSO 2019
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/
► การประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational
Scholar Symposium ภายใต้หัวข้อ“Growth Mindset, Innovative, and Integrated
Work-Ready Education” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.psd.org/
► การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
“ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย
4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว
จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่10 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/
► ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5
ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถส่งผลงานได้ที่ e-mail: cultural.wu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://wacc.wu.ac.th
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562