ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

► การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/detail.php

► งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2562 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/

► การประชุมวิชาการระดับชาติ”พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9″ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

► การประชุมวิชาการ “9th International Social Sciences and Business Research Conference” วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ Suez Canal University, Ismaïlia, Egypt
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2562 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psaku.org

► การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลงทะเบียน ส่งบทความและงานสร้างสรรค์ และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2562
สมัครได้ที่ : https://research.dru.ac.th/newscontent.php?page=102

► การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://icru.nstru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562

► การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://www.psued.org/

► การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบทความที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอจะสามารถตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูล IEEE Xplore
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ieecon.org/ieecon2020/

► ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/
ลงทะเบียนนำเสนอผลงานและส่ง Full Paper ภายใน 31 สิงหาคม 2562

► การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The 15th Internation Conference on Humannities and Social Sciences) IC-HUSO 2019 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/

► การประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ภายใต้หัวข้อ“Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.psd.org/

► การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่10 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/

► ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถส่งผลงานได้ที่ e-mail: cultural.wu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://wacc.wu.ac.th
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562