ช่องทางการติดต่อประสานงาน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง E-mail: poonyanuch@vru.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ำ E-mail: monrudee.chuang@vru.ac.th
(งานบริหารทั่วไป)

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา E-mail: weerawat@vru.ac.th
(งานวิจัยสถาบัน)

อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล E-mail : kullachat@vru.ac.th
(งานส่งเสริมเผยแพร่ )

◆ อาจารย์นักพัฒนา

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ อินทระ (งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่)
E-mail : benjawan.in@vru.ac.th

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
(ทรัพย์สินทางปัญญา)
E-mail: piyaphong.yong@vru.ac.th

อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP)
E-mail: narat.porn@vru.ac.th

◆ บุคลากร

นางนงลักษณ์ สมณะ (หัวหน้าสำนักงาน)
E-mail: nongluk@vru.ac.th

นางสาวเบญญาพร สอนสา (นักวิจัย)
E-mail : benyaporn.sorn@vru.ac.th

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ (เจ้าหน้าที่วิจัย)
ปฏิบัติงานด้าน งานวิจัยสถาบัน
E-mail : choosak@vru.ac.th

นางสาวตมิสา สุขจิตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานด้าน ธุรการ/จริยธรรม/งานประชุมวิชาการ
E-mail : numtamisa@gmail.com

น.ส.สุพัตรา ทาสีเสียด (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานด้าน งานแผนและประกันคุณภาพ
E-mail : supattra.tasee@vru.ac.th

น.ส.ปนิดา เวชประสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานด้าน การเงินและพัสดุ
E-mail : Panidapop2016@gmail.com

นางสาวณัฐณิชา เมืองศรีสุข (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานด้าน OTOP UBI
E-mail : nutnicha.muang@vru.ac.th

น.ส.ปรียา ยอดจันทร์ (นักวิชาการศึกษา)
ปฏิบัติงานด้าน งานวารสาร งานสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ เบิกค่าตีพิมพ์บทความ
E-mail : preeya.yod@vru.ac.th

ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์  0-2909-3036  เบอร์มือถือ 063-2200390 E-mail: research@vru.ac.th