ช่องทางการติดต่อประสานงาน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง โทร: 089-4886514 E-mail: poonyanuch@vru.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา โทร: 089-6541442 E-mail: weerawat@vru.ac.th
(งานวิจัยสถาบัน)

อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล โทร: 084-2247779 E-mail : kullachat@vru.ac.th
(งานส่งเสริมเผยแพร่ )

อาจารย์ปวิช เรียงศิริ โทร: 096-1494544 E-mail : pawich@vru.ac.th
(งานบริหารทั่วไป)

◆ อาจารย์นักพัฒนา

อาจารย์ ดร.ไตรมาศ พูลผล (ผู้จัดการ UBI)
โทร: 083-7505679 E-mail : trimas@vru.ac.th

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร (ทรัพย์สินทางปัญญา)
โทร: 083-3317703 E-mail: piyaphong.yong@vru.ac.th

อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP)
โทร: 080-8430758 E-mail: narat.porn@vru.ac.th

◆ บุคลากร

นางวารุณี จันทพึ่ง (หัวหน้าสำนักงาน)
โทร: 081-2596466 E-mail: waruneeaoo@hotmail.com

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ (เจ้าหน้าที่วิจัย)
ปฏิบัติงานด้าน งานวิจัยสถาบัน
โทร: 061-8899123 Email : choosak@vru.ac.th

นายพงศ์วรรณ แก้วสี่ดวง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานด้าน ธุรการ/จริยธรรม/งานประชุมวิชาการ)
โทร: 092-6406808 E-mail : pongwan.kaew@vru.ac.th

นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานด้าน งานแผนและประกันคุณภาพ
โทร: 099-2124134 E-mail : noppasit.muean@vru.ac.th

น.ส.ปนิดา เวชประสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานด้าน การเงินและพัสดุ
โทร: 098-3015928 E-mail : Panidapop2016@gmail.com

น.ส.อรวรรณ อ่อนแต้ม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานด้าน Statup ทรัพย์สินทางปัญญา
โทร: 063-9148822 E-mail : Orawan.on@vru.ac.th

น.ส.ศิริพร ตุ้มสุข (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ)
ปฏิบัติงานด้าน งานบ่มเพาะธุรกิจ OTOP
โทร: 090-9593356 E-mail: Siriporn.tum@vru.ac.th

น.ส.ปรียา ยอดจันทร์ (นักวิชาการศึกษา)
ปฏิบัติงานด้าน งานวารสาร ประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุน/ไปนำเสนอผลงาน
โทร: 093-1725051 E-mail : preeya.yod@vru.ac.th

ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์  0-2909-3036  เบอร์มือถือ 063-2200390 E-mail: research@vru.ac.th