โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) 2564

คำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเผ็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) ปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการดำเนินโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

ปฏิทินการฝึกอบรมบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ปีงบประมาณ 2564

ข้อปฏิบัติตนในการอบรมสำหรับนักศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมเรียน ใน ระบบ Zoom

คะแนน Post – Test Module 1 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

คะแนน Post – Test Module 2 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

คะแนน Post – Test Module 3 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

คะแนน Post – Test Module 4 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

กรอบการวัดและประเมินผลการอบรมนักศึกษา/นักเรียน

แบบฟอร์มการประเมินการอบรมนักศึกษา/นักเรียน (สำหรับรายบุคคล)

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา/นักเรียน