Monthly Archives: May 2021

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุน “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)พบกับเทรนด์นวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ที่เปิดรับสมัครในปีนี้ 1. นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา 2. นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม 3. นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข โดยเสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการสมัครได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 ทาง https://mis.nia.or.th รายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://social.nia.or.th/2021/city65/ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “พัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัย นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment