ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566

● ขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [คลิก]
● แบบตอบรับการจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [คลิก]
● ขอบเขตการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2566 [คลิก]
● ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้
บริการของเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี [คลิก]
● ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้
บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี [คลิก]