สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง ชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564

● เอกสารแยก 17 สาขา

1. การศึกษาเรียนรู้ เด็ก เยาวชน แรงงาน
2. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3. เศรษฐกิจฐานราก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการจัดการชายแดน
5. สิ่งแวดล้อม
6. พลังงาน
7. โครงสร้างประชากรกับสังคมสูงวัย
8. คุณภาพสังคมไทย
9. การท่องเที่ยว
10. การแพทย์และสาธารณสุข
11. การเกษตรสมัยใหม่
12. อุตสาหกรรมอาหาร
13. เศรษฐกิจสร้างสรรค์
14. โลจิสติกส์
15. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
16. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและการพัฒนาภูมิภาค
17. การปฏิรูประบบราชการ