ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

● ปีงบประมาณ 2560

1. การศึกษาและพัฒนาเครื่องช่วยเพาะกล้า โดย ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง

2. การพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และหลักซิกส์ซิกม่า โดย รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชงละลายเสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก โดย ผศ.ดร. สุธาสินี นิลแสง

4. การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดย อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม,อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท,อ.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

5. ความยากจนและพฤติกรรมทางการเงินของเกษตรกร โดย อ.วิกรานต์ เผือกมงคล

6. ศักยภาพชุมชนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในภาคกลาง โดย ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

7. การพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนและการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

8. ประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาคู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รศ. ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

9. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) โดย อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

10. การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการโลจิกติกส์ และห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดย อ.ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ

11. การใช้ประโยชน์และการสืบสานอัตลักษณ์ชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านทำมีด อรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อ.สุเทพ บุญซ้อน

12. การพัฒนาระบบการผลิตพืชตระกูลแตงภายใต้โรงเรือนที่มีอุณหภูมิสูงDevelopment of Cucurbitaceae Production System Under High Temperature Green House โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

13. การพัฒนาระบบปลูกผักอินทรีย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ Development of Organic Vegetable Production by Smart Farming System โดย อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา

14. การพัฒนาบ้านต้นแบบเพื่อการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และผักอินทรีย์ House model for Bio fertilizer Production and Organic Vegetable Production โดย อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน

15. การศึกษาการบำบัดน้ำบาดาลด้วยพืชน้ำเพื่อใช้กับเฟิร์นพันธุ์การค้าบางพันธุ์ภายใต้สภาพโรงเรือน Study on Biological water Treatment for some Fern under Greenhouse โดย อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์

● ปีงบประมาณ 2561

1. เครื่องควบคุมการเปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สายเพื่อผู้พิการ และผู้สูงอายุด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย อ.โยษิตา เจริญศิริ

2. การศึกษาผลกระทบของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนโดยรถยนต์และรถบรรทุกสู่การขนส่งระบบรางในภาคใต้ของประเทศไทย โดย ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี

3. การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งแคบหมูด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกลุ่มอาชีพท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน ตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี โดย ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง

4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหวายและไม้ไผ่ ประเภทของใช้และของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง

5. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยเกาะเกร็ด โดย
อ.ธนวรรธน์ ท้าวนอก (อ.ดร.พลอยไพลิน ยงสิริ)

6. อกแบบและพัฒนาเตาเผาชีวมวลเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา : ชุมชนมะยม เม็ดดินเผา ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดย อ.ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง

7. การสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการการน้ำของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำและหลักลีนซิกส์ซิกม่า โดย รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

8. การพัฒนาแผ่นไม้อัดสำเร็จรูปจากเส้นใยพืชเศษกิ่งไม้ทางการเกษตรเพื่อการลดมลพิษที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดย ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร

9. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทรายจัดด้วยเพอร์ไลต์ที่ปรับสภาพด้วยความร้อนและไบโอชาร์ โดย อ.รัตถชล อ่างมณี

10. แนวทางบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลและน้ำผิวดินร่วมกันเพื่อบรรเทาสภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมภายใต้ฉากทัศน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมดุลน้ำ ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง โดย อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า

11. การสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตโดยผักพื้นบ้านไทยที่ใช้เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผู้ประกอบการ เขตภาคกลาง โดย อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์

13. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง โดย ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

14. บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย (ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์) โดย รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม

15. ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ โดย อ.กนกนาฎ พรหมนคร

16. การอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบอาหารจากภูมิปัญญาชาวมอญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดย อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ

17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดย ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด

18. การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

19. การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) โดย อ.ดร.ไททัศน์ มาลา

20. การสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และปริภูมิสามมิติ โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต โดย อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

21. การศึกษาสมรรถนะของสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยใช้โครงการสร้างท้องฟ้าจำลองขนาดเล็ก โดย อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย

22. บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย (อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนด้วยเครือข่ายชุมชนและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน) โดย ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

23. การวิเคราะห์และถ่ายทอดคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดย อ.ดร.ศศิธร หาสิน

24. เรื่อง การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดย อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา

25. การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในระบบนิเวศ ป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดย ผศ.ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ

26. รูปแบบสถานบริการผู้สูงอายุภายใต้ความเป็นสากลของสัญลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย โดย อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล

27. รูปแบบการบริหารจัดการที่พักแบบโฮมเสตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของจังหวัดสระแก้ว โดย อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ

● ปีงบประมาณ 2562

1. แนวทางบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลและน้ำผิวดินร่วมกัน เพื่อบรรเทาสภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม ในบริเวณลุ่มน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว โดย อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า

2. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปัญหาอุทกภัย โดย อ.เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ

3. ศึกษาการเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม โดย อ.ดร.ศศิธร หาสิน

4. การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในดินเค็ม ดินเปรี้ยว และดินดาน โดย อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี

5. การพัฒนาอิฐดินดิบด้วยเส้นใยผักตบชวาเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง โดย อ.โชติกาญจน์ ราชกรม