ข่าวสารกิจกรรม สวพ.

● เดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประชุมวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิพากษ์รายงานประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาผสาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 ห้อง สสร.1001
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมตรวจประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
การประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนกรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การประชุมเตรียมการจัดโครงการ มหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดีวิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว และ ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้สระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ประชุมการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน TLO แต่ละแห่ง  ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การนำเสนอรายงานสังเคราะห์รายประเด็นและร่างนโยบายสาธารณะ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานสังเคราะห์รายประเด็นและร่างนโยบายสาธารณะเพื่อเสนอต่อจังหวัดสระแก้ว โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

● เดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานทำบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและวิจัย MOA กับทางผู้ประกอบการ ประเด็นการเกษตร เรื่องยางพารา
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานวาระการประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประชุมพัฒนากรอบการสังเคราะห์รายประเด็นเพื่อพัฒนาแนวทางสู่นโยบายสาธารณะ โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานการเผยแพร่นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 วิจัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอบทความเชิงพื้นที่ในงานประชุมวิชาการ Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 การประชุมการพัฒนากรอบสังเคราะห์รายประเด็นเพื่อพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนแต่ละประเด็นณ ห้องประชุม 15-706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพื้นฐาน รุ่นที่1 หลักสูตรที่ 1 ณ ห้องประชุม M3 อาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยรายประเด็นสู่นโยบายสาธารณะ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏฯกับชุมชนท้องถิ่นและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้นำนักวิจัย นำเสนอร่าง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมเอบีน่า โรงแรมเอบีน่าเฮาท์

● เดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ชี้แจงผลหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา “ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. การประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนข้อมูล ศักยภาพและแนวทางการเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่ (เครือข่ายผู้นำบุคลากรวิจัย 7 ภูมิภาค) ณ ม.เกษตรศาสตร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อการพิจารณาการคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการความมือ มรภ.-สกว. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบการสังเคราะห์ผลงานวิจัย และเชื่อมโยงสู่นโยบายสาธารณะ 4 ดี วีถีพอเพียง และ การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการสร้างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่พื้นที่ วันที่ 8 พฤษภาคม ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

● เดือนเมษายน 2562

การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 เมษายน 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 18 เมษายน 2562 เข้าร่วมตรวจสอบการเงินและบัญชีโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับโล่ขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 29 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสร้างการยอมรับในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงแรมไมด้า เดอซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

● เดือนมีนาคม2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 13 มีนาคม 2562 โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่1/2562 ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประชุมแนวทางการติดตามและการสังเคราะห์ประเด็นโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 409 บัณทิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ประชุมเครือข่ายมหาวิยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area base) ภาคกลาง ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะการเขียนบทความเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรทราชูปถัมภ์

● เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 401 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชื้อเครือข่ายนักวิจัยประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเครือข่ายผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ เพื่อจัดการความรู้และเสริมพลังการวิจัย และขับเคลื่อนสู่นวัตกรรมการจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ณ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมขับเคลื่อนรายประเด็นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้ ถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน และนวัตกรรมในการจัดการตนเองของพื้นที่ ระหว่าง อปท.คู่ความร่วมมือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

● เดือนมกราคม 2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 การประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น โดยที่ประชุมผู้บริหารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 28 มกราคม 2562 ประชุมชี้แจงการนำเสนอผลงานและแนวทางการประเมินด้วย CIPOO ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนธันวาคม 2561

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

● เดือนพฤศจิกายน 2561

● เดือนตุลาคม 2561

งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

● เดือนกันยายน 2561

● เดือนสิงหาคม 2561