ข่าวสารกิจกรรม สวพ.

● เดือนมกราคม 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมผลการวิเคราะห์ Gap Analysis ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน” (บพท. 65 และทุนอื่น ๆ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรการอบรม
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

● เดือนธันวาคม 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วเข้าร่วมสัมภาษณ์ผลงานวิจัย เรื่อง ข้าวเกรียบ “เกล็ดปลา” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)ในรายการวิทยุศึกษา 92 สนทนา เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพโดยผลงานวิจัยนี้ ได้เข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมเสนอขอรับทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.65) ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานประชุมประชุมคณะกรรมการGap Analysis ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ และการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการถ่ายทอดเรื่องเล่าความสำเร็จ ณ ห้อง SLB 303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมรายงานความก้าวหน้าประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ทีมนักวิจัยและชุมชน โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา ได้รับป้าย #มาตรฐานSHA มาตรฐานเพื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal สำหรับพื้นที่ทำวิจัยตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี จากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในงานแถลงข่าว และเสวนา One Day Trip ” ปทุมธานี.. เสน่ห์ใกล้กรุง” ณ ท่าเทียบเรือRiverdale Marina อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านระบบออนไลน์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 (ไตรมาสที่ 1) ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยมีรศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนา บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ณ ห้อง SLB 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล, อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ อาจารย์นักพัฒนาเข้าร่วมประชุมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานประชุมติดตามประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

● เดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมร่วมกับผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนักวิจัย เพื่อหารือการเขียนโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือแผน ววน. 66 กับกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.40 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมงานประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและอาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ อาจารย์นักพัฒนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T เครือข่ายเพื่อการพัฒนรอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วจ. 65) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขอรับทุนฯ ววน. 66 ยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

● เดือนตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยอาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ และอาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร อาจารย์นักพัฒนา
เข้าร่วมประชุมเรื่อง การเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม Social Return On investment
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ Node เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายการวิจัย
(Node) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมหารือกรอบงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี
พร้อมด้วยผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์นักพัฒนา
ประชุมหารือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม Social Return On investment โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนงานวิจัย ววน. 66
ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินผล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุม อว.ส่วนหน้าเพื่อชี้แจงการประเมิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณ ววน. 66
ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

● เดือนกันยายน 2564

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคที่เชื่อมโยงกับภารกิจและผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล, อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ อาจารย์นักพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายวิธีการใช้งานระบบ PBM ของโครงการ U2T ออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDU)
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล และอาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (Depth Discussions) กับรายมหาวิทยาลัยภายใต้กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง (CEC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานประชุมหารืออาจารย์นักพัฒนา
โดยมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้างานวิชาการศึกษาทั่วไป เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานประชุมวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมประชุมประชุมการดำเนินงานในการเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับเครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
พร้อมด้วยรศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่วิจัย ประชุมนำเสนอ Model งบประมาณอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ งบประมาณอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบะสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จังหวัดปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9/2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

● เดือนสิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
พร้อมด้วยผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ร่วมประชุมหารือร่างข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์พลังงานทดแทนต้นแบบสำหรับเรืออขนาดเล็กและขนาดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ “การเพื่อพัฒนาความพร้อมการนำเสนอแผนธุรกิจแบบมืออาชีพและเทคนิคการปิดการขายขั้นสูง” ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live สถาบันวิจัยและพัฒนา
ณ ห้องสตูดิโอ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์(Zoom)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบ่มเพาะ
ให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ครั้งที่ 7/2564
ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมออนไลน์หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เรื่อง “แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6/2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์เเละบุคลากรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup” ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย จังหวัดปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม
พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์, ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “แผนธุรกิจ (รอบตัดสิน) รุ่นที่ 2”
โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook live ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์, ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการขับเคลื่อนสุดยอดแผนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์นักพัฒนา
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผลกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์เเละบุคลากรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup” ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยมีอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นผู้กล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้
ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินตามคำรับรองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
โดยมี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายชูศักดิ์ ขันธชาติ เจ้าหน้าที่วิจัย และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วย รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรม “ระดมความคิดเพื่อพัฒนาแผนบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยรศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวปิดงานในครั้งนี้
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ณ SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยอาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม
พร้อมด้วยผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรมพัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัย นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565 – นวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

● เดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่4/2564 ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2564 ณ SLB 603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ น.ส.ปนิดา เวชประสิทธิ์ และน.ส.สโรชา คนกล้า เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ในรูปแบบ Oral Presentation ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (VRU KM Day 2021) “การยกระดับการจัดการความรู้ สู่มาตรฐานสากล ผ่านระบบออนไลน์(Zoom)
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ผ่านการประชุมทางออนไลน์ด้วยระบบ zoom video conference
ณ ห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบ่มเพาะ
ให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ครั้งที่ 6/2564
ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ประจําปี 2564
ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกในการแข่งขันแฮกกาธอน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
โดยมีผู้บริหารมและอาจารย์นักพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
และรับชมถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมหารือ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือโครงการ Reinventing University ณ ห้อง SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
น.ส.ปนิดา เวชประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ และนายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ เจ้าหน้าที่งานแผนและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลกิจกรรม/งบประมาณลงระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชีและพัสดุ (ERP) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

● เดือนมิถุนายน 2564

● เดือนพฤษภาคม 2564

● เดือนเมษายน 2564

● เดือนมีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว”เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับคณะนักวิจัย ณ ห้อง 706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์นักพัฒนาได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการรับรู้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ณ วัดเชียงรากน้อย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย เกี่ยวกับหลักการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้ และคณะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ ดร.ไตรมาศ พูลผล ในฐานะผู้จัดการพื้นที่ ตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยสลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ได้ติดตามผลการสำรวจข้อมูล และการรายงานผลการลงพื้นที่ของผู้จ้างงาน ตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้อง SCC 405 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย”
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยเกี่ยวกับหลักการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้ และคณะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
การจัดกิจกรรมWorkshop “การพัฒนาคุณภาพบทความวิจัย” ได้แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย
เกี่ยวกับหลักการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้ และคณะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2564
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
โดยการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เมษา นวลศรี และ อาจารย์ ดร.ไตรมาศ พูลผล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ และ อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่ วิทยากรบรรยาย(ออนไลน์) ได้บรรยาย เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดอบรมสำหรับตรวจและให้คะแนนผ่าน Google Classroom ,ผลลัพธ์การเขียนแผนธุรกิจสำหรับส่งประกวดของโครงการ ,แนวทางการประกอบธุรกิจให้สำเร็จในยุคปัจจุบัน
ณ ห้องประชุม 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และวางพวงมาลาบริเวณพระอนุสาวรีย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัย
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์กับชุมชน ประกอบด้วย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม อบต.คลองควาย / ผอ.รพ.สต.บางเตย / เหล่า อสม. / ชาวบ้านในชุมชน ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อสำรวจการปรับตัวของสมาชิกในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว”
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานประชุมประมวลผลการลงพื้นที่เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ทีม A เข้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานประชุมประมวลผลการลงพื้นที่เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ทีม B เข้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการดี เป็นประธาน
พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์นักพัฒนาและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP และโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการดี เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 ครั้ง 1/2564 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญแก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ณ ห้องเรียน 15-604 ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมWorkshop การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดอบรมระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัย
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
ประกอบด้วย
1. ท่านพรอัปสร นิลจินดา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.)
3. รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)
4. กำนันตำบลคลองควาย
เพื่อสำรวจการปรับตัวของสมาชิกในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว”
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์นักพัฒนา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) ประจำปีงบประมาณ 2564
“โมดูลที่ 1 : การสร้างความคิดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Idea Generation for New Entrepreneurs)”
ผ่านโปรแกรม zoom และ live streaming ผ่าน FB : Vru Grad
ณ ห้อง 408 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video conference
ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องเรียน 15-604 ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video conference
ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องเรียน 15-604 ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว และคัดเลือกผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product manager) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์นักพัฒนา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) ประจำปีงบประมาณ 2564
“โมดูลที่ 2 : ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)”
ผ่านโปรแกรม zoom และ live streaming ผ่าน FB : โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
ณ ห้อง 408 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมหารือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร
เพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ณ ห้องรับรอง 1ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564
ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์นักพัฒนา และนักวิจัย ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์นักพัฒนา เข้าร่วมอบรมแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนมกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในวันที่ 7 มกราคม 2564 จะมีการทำพิธีประดิษฐานยังบริเวณลานหน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ เป็นการชั่วคราว
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานประชุมหารือข้อตกลงการทำวิจัยเรื่องปศุสัตว์และข้าวของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา “สวัสดีปีใหม่ 2564”
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุมศึกษา (UBI) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน”
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยมี คุณพลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะนักวิจัย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการวิจัย ของมหาวิทยาลัยการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะนักวิจัย” ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ที่สอดคล้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องรับรอง SCC 2 505 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทีมพัฒนาสื่อสร้างความเชื่อมั่นฯ
(แผนงาน NEW NORMAL) ผ่านระบบ Google Meet
เพื่อติดตาม และแลกเปลี่ยนการพัฒนาสื่อของแต่ละ มรภ.
หารือแนวทางหรือรูปแบบร่วมกัน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว” พร้อมนักวิจัย ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อสำรวจการปรับตัวของสมาชิกในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ด้วยการสำรวจความคิดเห็นของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วต่อการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว” พร้อมนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ณ ที่ว่าการจังหวัดสระแก้ว เพื่อสำรวจการปรับตัวของสมาชิกในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว” พร้อมนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อสำรวจการปรับตัวของสมาชิกในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว” พร้อมนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นที่สถานีอนามัยคลองหินปูน กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฟินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อสำรวจการปรับตัวของสมาชิกในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว” พร้อมนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นตัวแทนจากหอการค้า จังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมลาวิลล่า จังหวัดสระแก้ว เพื่อสำรวจการปรับตัวของสมาชิกในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว” พร้อมนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจตลาดมิตรภาพชายแดน (ตลาดเทศบาลฯ 3 ) เพื่อสำรวจการปรับตัวของสมาชิกในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

● เดือนธันวาคม 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล นักวิจัยจากชุมชนดีเด่น นายพัฒนา พรมเผ่า เข้ารับประทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น จากพันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ผู้แทนพระองค์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
#คลินิกวิจัยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 – 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าปิดการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสรุปข้อตรวจพบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมหารือข้อตกลงการทำวิจัย
ของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยาณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ, อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี “เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ 1 และวางแผนการทำงานระยะต่อไป” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2563 ณ เจริญโฮเต็ล อุดรธานี
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ณ ห้อง Infinity ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมโครงการ “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ” ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ “ความร่วมมือตลาดไทยด้านการตรวจสารตกค้างร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม “วันครอบครัวเจ้าฟ้า” ส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ
เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาการรับทุนการวิจัยโครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564”
ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการเสนอคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวการเขียนรายงาน (Workshop) เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรม 15-401
ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ณ ห้องเจ้าฟ้าชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 ตุลาคม 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมนักวิจัย ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนกันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม(แบบออนไลน์)เครือข่ายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 16 กันยายน 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 15 กันยายน 2563
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรม IP Fair 2020” ภายใต้แนวคิด “Innovate for a green future ทรัพย์สินทางปัญญา… เพื่อโลกสีเขียว” ตอบโจทย์ยุค Green New Normal ในงานรวบรวมผลงานจัดแสดงนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานผู้ชนะรางวัล IP Champion และ DIP Photo Contest การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) การเสวนาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
วันที่ 9 กันยายน 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 3 กันยายน 2563
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 กันยายน 2563
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมนักวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนปกติ(Non-Flagship Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
อ.กุลชาติ พันธุวรกุล, อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา, อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และอ.ดร.เจนจิรา นามี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ภาคส่วนกลาง (กาคกลางและภาคตะวันออก) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากเข้าฝึกอบรมโครงการ “การเขียนข้อสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักวิจัย 4 ท่านที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินการส่งชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการปลูกเมล่อนสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างสร้างสรรค์พื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว” เพื่อนำเสนอผลที่ได้รับ คือ ชุดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล 1 ใน 4 ข้อเสนอโครงการวิจัยดีเยี่ยมที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ จาก 17 โครงการของภาคกลางและภาคตะวันออก

● เดือนสิงหาคม 2563

การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดํารัสเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 การตัดสินการประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ) ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย
ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับ “นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562” ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่และด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับโล่ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563-2564 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ตัวแทนคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.เมษา นวลศรี และอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ในสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ บริเวณหน้าห้องสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร เป็นประธานกรรมการ อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล เป็นกรรมการ ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแผนธุรกิจ (Startup) ได้เข้าพิจารณาผลงานการประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ใน “กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ ห้อง 15-704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.เมษา นวลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทและ อาจารย์นักพัฒนาผู้ประกอบการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน“เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการทำงานในระยะต่อไป
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP)
โมดูลที่ 6: การวางแผนการเงินเพื่อสร้างธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Financial and Business Planning for Entrepreneur) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนพฤษภาคม 2563

● เดือนเมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ ในฐานะเลขานุการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดประชุมคณะกรรมการรายผลิตภัณฑ์ (10 ผลิตภัณฑ์) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและแผนการดําเนินงานของโครงการ และวางแผนเกี่ยวกับการจัดทํากนผ. 04 รายผลิตภัณฑ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ ในฐานะเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 14 เมษายน 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำพิธีสรงน้ำและปิดทองพระพุทธรูป พระพิฆเนศ รับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2563
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 15 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 17 เมษายน 2563
ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.เมษา นวลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสื่อการฝึกอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการพ่มเพาะนักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ ( startup )
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนมีนาคม 2563

ผศ.ดร.เมษา นวลศรี และ อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563” (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8 “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยไปจนถึงบิ๊กซีนวนคร
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมนักวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนักวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยแผนงาน “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และภาคี” ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล หัวหน้าชุดโครงการวิจัย เข้าร่วมงาน “การเริ่มระบบงบประมาณ ววน. โดยความร่วมมือระหว่าง สกสว. และ 58 หน่วยงาน” เพื่อแถลงความร่วมมือเริ่มต้นการทำงานของ “ระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สกสว. อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมออนไลน์ “การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานประชุมเตรียมและวางแผนการลงพื้นที่ของคณะกรรมการดำเนินงานทั้งจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ตามแผนงานยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี และ ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรร และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2564 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ-บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนมกราคม 2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 ผศ.ดร. มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนายการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปกลุ่มธุรกิจเขียนโครงการ Flagship ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันนี้ 8 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมสรุปแนวทาง ความชัดเจนของโจทย์วิจัยโครงการ Flagship ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 10 มกราคม 2563 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เพื่อสังเคราะห์การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.เมษา นวลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ณ โรงแรมเอบิน่า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 ม.ค.2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่1/2563 ณ เพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 23-24 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ “จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสาขาวิชาและชุดข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่มสาขาและกิจกรรมจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ของกลุ่มคณะ/กลุ่มสาขา” ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 30 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนธันวาคม 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ประชุมโครงการกิจกรรม”คลินิกวิจัย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนางานวิจัย และชี้แจงทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมโครงการกิจกรรม “คลินิกวิจัย” การจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เพื่อสังเคราะห์การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการคลีนิควิจัย ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำนวยภารกิจทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (สกสว) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงสร้าง สกสว และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 8101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2562
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังแผนการวิจัย ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา”
ณ ห้องประชุม อาคารธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ลงพื้นที่เยี่ยมชม “ทุ่งบัวแดง” OTOP นวัตวิถีบ้านคลองทราย ผลผลิตจากงานวิจัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แผนงานวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และภาคี”
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งรายงานกรอบแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา” ณ ห้องประชุม อาคารธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เพื่อสังเคราะห์การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องสัตตบรรณ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนกันยายน 2562

งานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) “สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา และศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 9 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนวิจัยเชิงบูรณาการ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ห้อง SCC2 (504) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

● เดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประชุมวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิพากษ์รายงานประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาผสาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 ห้อง สสร.1001
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมตรวจประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
การประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนกรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การประชุมเตรียมการจัดโครงการ มหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดีวิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว และ ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้สระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ประชุมการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน TLO แต่ละแห่ง  ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การนำเสนอรายงานสังเคราะห์รายประเด็นและร่างนโยบายสาธารณะ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานสังเคราะห์รายประเด็นและร่างนโยบายสาธารณะเพื่อเสนอต่อจังหวัดสระแก้ว โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

● เดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานทำบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและวิจัย MOA กับทางผู้ประกอบการ ประเด็นการเกษตร เรื่องยางพารา
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานวาระการประชุมกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประชุมพัฒนากรอบการสังเคราะห์รายประเด็นเพื่อพัฒนาแนวทางสู่นโยบายสาธารณะ โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานการเผยแพร่นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 วิจัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอบทความเชิงพื้นที่ในงานประชุมวิชาการ Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 การประชุมการพัฒนากรอบสังเคราะห์รายประเด็นเพื่อพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนแต่ละประเด็นณ ห้องประชุม 15-706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพื้นฐาน รุ่นที่1 หลักสูตรที่ 1 ณ ห้องประชุม M3 อาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยรายประเด็นสู่นโยบายสาธารณะ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏฯกับชุมชนท้องถิ่นและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้นำนักวิจัย นำเสนอร่าง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมเอบีน่า โรงแรมเอบีน่าเฮาท์

● เดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ชี้แจงผลหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา “ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. การประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนข้อมูล ศักยภาพและแนวทางการเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่ (เครือข่ายผู้นำบุคลากรวิจัย 7 ภูมิภาค) ณ ม.เกษตรศาสตร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อการพิจารณาการคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการความมือ มรภ.-สกว. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบการสังเคราะห์ผลงานวิจัย และเชื่อมโยงสู่นโยบายสาธารณะ 4 ดี วีถีพอเพียง และ การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการสร้างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่พื้นที่ วันที่ 8 พฤษภาคม ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 การบรรยายแนวคิดและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สรุปผลงานวิจัยเพื่อสร้างการยอมรับในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้แผนกิจกรรม โครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมไมด้า เดอซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

● เดือนเมษายน 2562

การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 เมษายน 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 18 เมษายน 2562 เข้าร่วมตรวจสอบการเงินและบัญชีโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับโล่ขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 29 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสร้างการยอมรับในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงแรมไมด้า เดอซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
วันที่ 30 เมษายน 2562 การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้แผนกิจกรรม โครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมไมด้า เดอซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สสส. ระยะ 3 ปี ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนมีนาคม2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ชั้น 3 สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 13 มีนาคม 2562 โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่1/2562 ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประชุมแนวทางการติดตามและการสังเคราะห์ประเด็นโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 409 บัณทิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ประชุมเครือข่ายมหาวิยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area base) ภาคกลาง ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะการเขียนบทความเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรทราชูปถัมภ์
วันที่ 20 มีนาคม 2562 การเสวนาเรื่อง “ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว

● เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 401 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชื้อเครือข่ายนักวิจัยประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเครือข่ายผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ เพื่อจัดการความรู้และเสริมพลังการวิจัย และขับเคลื่อนสู่นวัตกรรมการจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ณ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมขับเคลื่อนรายประเด็นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้ ถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน และนวัตกรรมในการจัดการตนเองของพื้นที่ ระหว่าง อปท.คู่ความร่วมมือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลงพื้นที่โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นสุขภาพ ลงพื้นที่โครงการการสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ. 2ส. ในตำบลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลงพื้นที่โครงการแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นเกษตรยั่งยืน ลงพื้นที่โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลงพื้นที่โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษาตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นเกษตรยั่งยืน ลงพื้นที่โครงการการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าการเชื่อมเครือข่ายตลาด ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมขับเคลื่อนรายประเด็นการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้ ถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน และนวัตกรรมในการจัดการตนเองของพื้นที่ ระหว่าง อปท.คู่ความร่วมมือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลงพื้นที่โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่่องเที่ยวของชุมชน ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นสุขภาพ ลงพื้นที่
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โครงการการพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)   
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการจัดการคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านโคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

● เดือนมกราคม 2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 การประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น โดยที่ประชุมผู้บริหารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 28 มกราคม 2562 ประชุมชี้แจงการนำเสนอผลงานและแนวทางการประเมินด้วย CIPOO ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 21-22 มกราคม 2562 การนำเสนอรายงานผลงานโครงการ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน(สสส.) นำเสนอตามรายประเด็น
วันที่ 23 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม โครงการถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จที่ส่งเสริมการเป็น “คนดีและการมีรายได้ดี สุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมดีในชุมชนพึ่งตนเอง” ของหมู่บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 21 มกราคม 2562 กิจกรรมการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย เพื่อจัดการความรู้และเสริมพลังนักวิจัย
ณ ห้องประชุมราชครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 21 มกราคม 2562 การนำเสนอรายงานโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (สสส.) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 16 มกราคม 2562 ประชุมชี้แจง การรายงาน การติดตามประเมินผลและกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา สร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ อาคาร สสร. ห้อง 1001 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมติดตามการดำเนินงานรายประเด็นย่อย ประเด็นการเรียนรู้เด็กและเยาวชน,ประเด็นการดูแลสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุมคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (โครงการ สสส.) ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 4 มกราคม 2562 คณะทีมกลาง เข้าร่วมประชุมเตรียมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 โครงงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลับราชภัฏ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3 มกราคม 2562 คณะทีมกลาง รายงานความก้าวหน้าการสังเคราะห์องค์ความรู้ ชุดความรู้และนวัตกรรมเพื่อการต่อยอดและพัฒนาเป็นขอเสนอนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาคหรือภูมินิเวศ และระดับประเทศ

● เดือนธันวาคม 2561

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมนำเสนองาน”โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.)” ณ ห้องประชุมโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ – สกว. (ระดับเครือข่าย) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

● เดือนตุลาคม 2561

งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์