ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนงบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามกรอบนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรอบนโยบายการวิจัย
๑) นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย
๒) นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน
๓) นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าใหม่ ในอุตสาหกรรมบริการ
๔) นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภททุนวิจัย
๑) งานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ชุดโครงการละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒) งานวิจัยที่ผ่านกระบวนการยกระดับงานวิจัยองค์ความรู้พื้นฐานสู่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  โครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓) งานวิจัยสถาบัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานของระบบงาน หรือการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

วิธีการขอรับทุน : กรอกรายละเอียดโครงการวิจัยลงในแบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (วจ.๑) ฉบับปรับปรุง วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และส่งผ่านระบบ MIS (http://rd.vru.ac.th/mis/login.php) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมส่งบันทึกข้อความและแบบเสนอโครงการที่ได้รับการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำหนดเวลาในการขอรับทุน : ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (วจ.๑) ฉบับปรับปรุง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓