ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิธีการยื่นข้อเสนอการวิจัย
1. นักวิจัยจัดทำข้อเสนอการวิจัยลงในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) จำนวน 3 – 5 หน้า
2. นักวิจัยยื่นข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS โดยให้นักวิจัยตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการกด Submit
3. นักวิจัยส่งเอกสาร (Hard Copy) ข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

กำหนดระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอโครงการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal).pdf
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal).docx
3. รายละเอียด platform1 – บพค.
4. รายละเอียด platform2 – วช.
5. รายละเอียด platform3 – บพข.
6. รายละเอียด platform4 – บพท.
7. รายละเอียด สวรส.
8. รายละเอียด สวก.
9. รายละเอียด สนช.
10. หนังสือประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา (ฝ่ายงานทุนวิจัย) โทร. 02 – 9093036
คุณณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน (นักวิจัย) โทร. 089 – 116 – 2943
คุณชูศักดิ์ ขันธชาติ (เจ้าหน้าที่วิจัย) โทร. 081 – 247 – 3995

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม รายละเอียด สวก. และ สนช.)