ทรัพย์สินทางปัญญา

● ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558

● ระบบสนับสนุนการจดสิทธิบัตร  ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิให้แก่นักวิจัย