สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
การบรรยายแนวคิดและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาบทความวิจัย
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์
การส่งบทความวิชาการในระบบของการประชุมวิชาการ University Engagement Thailand
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบการสังเคราะห์ผลงานวิจัย และเชื่อมโยงสู่นโยบายสาธารณะ 4 ดี วีถีพอเพียง และ การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการสร้างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่พื้นที่ วันที่ 8 พฤษภาคม ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้แผนกิจกรรม โครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี