สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

► แบบเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนา
เป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน [คลิก]

ประมวลภาพกิจกรรม

● เดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประชุมหารือประชุมการดำเนินงานการพัฒนานโยบายสู่สาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การประชุมเตรียมการจัดโครงการ มหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดีวิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว และ ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้สระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองร่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การนำเสนอรายงานสังเคราะห์รายประเด็นและร่างนโยบายสาธารณะ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานสังเคราะห์รายประเด็นและร่างนโยบายสาธารณะเพื่อเสนอต่อจังหวัดสระแก้ว โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

● เดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประชุมพัฒนากรอบการสังเคราะห์รายประเด็นเพื่อพัฒนาแนวทางสู่นโยบายสาธารณะ โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 15-706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานการเผยแพร่นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน “การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอบทความเชิงพื้นที่ในงานประชุมวิชาการ Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 การประชุมการพัฒนากรอบสังเคราะห์รายประเด็นเพื่อพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนแต่ละประเด็น โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ และ อ.ดร.วิโรชน์ หมื่นเทพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 15-706 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยรายประเด็นสู่นโยบายสาธารณะ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 การบรรยายแนวคิดและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาบทความวิจัย
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์
การส่งบทความวิชาการในระบบของการประชุมวิชาการ University Engagement Thailand
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดอบรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบการสังเคราะห์ผลงานวิจัย และเชื่อมโยงสู่นโยบายสาธารณะ 4 ดี วีถีพอเพียง” และ “การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย” ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการสร้างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่พื้นที่ ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สรุปผลงานวิจัยเพื่อสร้างการยอมรับในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้แผนกิจกรรม โครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมไมด้า เดอซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

● เดือนเมษายน 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้แผนกิจกรรม โครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมไมด้า เดอซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 29 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสร้างการยอมรับในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงแรมไมด้า เดอซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
วันที่ 18 เมษายน 2562 เข้าร่วมตรวจสอบการเงินและบัญชีโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สสส. ระยะ 3 ปี ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 2 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 การเสวนาเรื่อง “ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเขียนบทความเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่ “สังเคราะห์องค์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม” ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรทราชูปถัมภ์
วันที่ 11 มีนาคม 2562 การประชุมแนวทางการติดตามและการสังเคราะห์ประเด็นโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

● เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลงพื้นที่โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นสุขภาพ ลงพื้นที่โครงการการสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ. 2ส. ในตำบลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลงพื้นที่โครงการแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นเกษตรยั่งยืน ลงพื้นที่โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลงพื้นที่โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษาตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นเกษตรยั่งยืน ลงพื้นที่โครงการการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าการเชื่อมเครือข่ายตลาด ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ เพื่อจัดการความรู้และเสริมพลังการวิจัย และขับเคลื่อนสู่นวัตกรรมการจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ณ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมขับเคลื่อนรายประเด็นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้ ถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน และนวัตกรรมในการจัดการตนเองของพื้นที่ ระหว่าง อปท.คู่ความร่วมมือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมขับเคลื่อนรายประเด็นการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้ ถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน และนวัตกรรมในการจัดการตนเองของพื้นที่ ระหว่าง อปท.คู่ความร่วมมือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลงพื้นที่โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่่องเที่ยวของชุมชน ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นสุขภาพ ลงพื้นที่
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โครงการการพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)   
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการจัดการคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านโคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

● เดือนมกราคม 2562

เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 28 มกราคม 2562 ประชุมชี้แจงการนำเสนอผลงานและแนวทางการประเมินด้วย CIPOO ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 21-22 มกราคม 2562 การนำเสนอรายงานผลงานโครงการ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน(สสส.) นำเสนอตามรายประเด็น
วันที่ 23 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม โครงการถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จที่ส่งเสริมการเป็น “คนดีและการมีรายได้ดี สุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมดีในชุมชนพึ่งตนเอง” ของหมู่บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 21 มกราคม 2562 กิจกรรมการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย เพื่อจัดการความรู้และเสริมพลังนักวิจัย
ณ ห้องประชุมราชครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 21 มกราคม 2562 การนำเสนอรายงานโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (สสส.) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 16 มกราคม 2562 ประชุมชี้แจง การรายงาน การติดตามประเมินผลและกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา สร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ อาคาร สสร. ห้อง 1001 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมติดตามการดำเนินงานรายประเด็นย่อย ประเด็นการเรียนรู้เด็กและเยาวชน,ประเด็นการดูแลสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุมคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (โครงการ สสส.) ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 4 มกราคม 2562 คณะทีมกลาง เข้าร่วมประชุมเตรียมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 โครงงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลับราชภัฏ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3 มกราคม 2562 คณะทีมกลาง รายงานความก้าวหน้าการสังเคราะห์องค์ความรู้ ชุดความรู้และนวัตกรรมเพื่อการต่อยอดและพัฒนาเป็นขอเสนอนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาคหรือภูมินิเวศ และระดับประเทศ

● เดือนธันวาคม 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมนำเสนองาน”โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.)” ณ ห้องประชุมโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ – สกว. (ระดับเครือข่าย) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี