โมดูลที่ 1: การสร้างความคิดสําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Idea Generation for Entrepreneurs)

● IDEA Generation for New Entrepreneurs ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Digital Disruption

Module1 EP.1(1/4) IDEA Generation for New Entrepreneurs ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Digital Disruption
Module1 EP.1(2/4) IDEA Generation for New Entrepreneurs ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Digital Disruption
Module1 EP.1(3/4) IDEA Generation for New Entrepreneurs ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Digital Disruption
Module1 EP.1(4/4) IDEA Generation for New Entrepreneurs ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Digital Disruption

● IDEA Generation for New Entrepreneurs คุณสมบัติของผู้ประกอบการ Digital Entrepreneurs

Module1 EP.2 IDEA Generation for New Entrepreneurs คุณสมบัติของผู้ประกอบการ Digital Entrepreneurs

● IDEA Generation for New Entrepreneurs ผู้ประกอบการต้นแบบในโลกธุรกิจ Role Models

Module1 EP.3(1/2) IDEA Generation for New Entrepreneurs ผู้ประกอบการต้นแบบในโลกธุรกิจ Role Models
Module1 EP3(2/2) กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการต้นแบบ Role Models

● IDEA Generation for New Entrepreneurs โอกาสและอุปสรรคธุรกิจยุคดิจิทัล Adaptability

Module1 EP.4(1/2) IDEA Generation for New Entrepreneurs โอกาสและอุปสรรคธุรกิจยุคดิจิทัล Adaptability
Module1 EP.4(2/2) กิจกรรมที่ 2 เขียนไอเดียธุรกิจที่นักศึกษาต้องการทำ