โมดูลที่ 2: ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) (วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63)

● Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

Module2 EP.1(1/4) Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Module2 EP.1(2/4) Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Module2 EP.1(3/4) Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Module2 EP.1(4/4) Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

● Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจ Value Proposition Canvas คุณค่าของลูกค้า

Module2 EP.2 Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจ Value Proposition Canvas คุณค่าของลูกค้า

● Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกับผู้คิดค้น

Module2 EP.3 Business Model Canvas ปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกับผู้คิดค้น

● Module2 EP.4 กิจกรรมที่ 1 เขียนแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas ที่ต้องการสร้าง

Module2 EP.4 กิจกรรมที่ 1 เขียนแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas ที่ต้องการสร้าง