โมดูลที่ 4: การสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Branding and New Product Development)

● Module4 EP.1

Module4 EP.1(1/6) Branding and New Product Development เรียนรู้ประเภทของแบรนด์มีอะไรบ้าง
Module4 EP.1(2/6) Branding and New Product Development เรียนรู้โครงสร้างระบบการจัดการแบรนด์
Module4 EP.1(3/6) Branding and New Product Development เรียนรู้ 6 ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์
Module4 EP.1(4/6) Branding and New Product Development เรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ 2020
Module4 EP.1(5/6) Branding and New Product Development วิธีการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล
Module4 EP.1(6/6) กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดจากคลิปหรือบทความออนไลน์

● Module4 EP.2

Module4 EP.2 Brand Value Proposition วิธีการสร้างกลยุทธ์จุดแข็งของแบรนด์บนโลกออนไลน์

● Module4 EP.3

Module4 EP.3(1/2) New Product Development วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Startup
Module4 EP.3(2/2) New Product Development ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

● Module4 EP.4

Module4 EP.4(1/5) Logo, Product, and Packaging Design เทรนด์การออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
Module4 EP.4(2/5) Logo, Product, and Packaging Design สีของการออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
Module4 EP.4(3/5) Logo, Product, and Packaging Design การออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
Module4 EP.4(4/5) Logo, Product, and Packaging Design เทรนด์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2020
Module4 EP.4(5/5) กิจกรรมที่ 2 ทดลองออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของธุรกิจตัวเอง