โมดูลที่ 3: การวิเคราะห์การตลาดของลูกค้า (Customer Marketing Analysis)

● Consumer Behavior in Marketing เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาด

Module3 EP.1(1/3) Consumer Behavior in Marketing เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาด
Module3 EP.1(2/3) Consumer Behavior in Marketing เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาด
Module3 EP.1(3/3) Consumer Behavior in Marketing เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาด

● New Normal พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุค COVID-19

Module3 EP.2 New Normal พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุค COVID-19

● 4Ps/7Ps and 4Cs/7Cs Marketing Mix เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด

Module3 EP.3(1/2) 4Ps/7Ps and 4Cs/7Cs Marketing Mix เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด
Module3 EP.3(2/2) กิจกรรมที่ 1 เขียนวิเคราะห์ 4Ps Marketing Mix ของธุรกิจตนเอง

● STP Marketing เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด Segmentation Targeting and Positioning

Module3 EP.4(1/2) STP Marketing เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด Segmentation Targeting and Positioning
Module3 EP.4(2/2) กิจกรรมที่ 2 เขียนวิเคราะห์ STP Marketing