ระบบและกลไกการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์

ระบบและกลไกการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

  1. อาจารย์/นักวิจัยสืบค้นข้อมูล โดยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th กดเลือกบริการออนไลน์ เลือก ระบบสืบค้นสอบถามข้อมูลการจดแจ้งลิขสิทธิ์/ระบบสืบค้น สิทธิบัตรทั่วโลก/เพื่อค้นหาทุกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กรอกข้อความหรือประโยคหรือคำที่ต้องการสืบค้น และเลือกการแสดงผลว่าต้องการทราบ อะไรบ้าง โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการให้แสดงผล
  2. นักวิจัยแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาผ่านคณะ โดยแนบเอกสาร แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ชุด พร้อมการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรณีการจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร) และ หลักฐานประกอบแต่ละการยื่นจดทะเบียน ดูได้ที่ https://www.ipthailand.go.th
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมเอกสารในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  4. อธิการบดี ลงนาม มอบหมายผู้แทนจากสถาบันวิจัยในการดำเนินการ
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  6. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลให้อาจารย์/นักวิจัย และคณะ

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์


การดำเนินงานเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค

เครื่องหมายการค้า

● ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

● แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก – เครื่องหมายการค้าภายในประเทศ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

● ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ

● แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

● ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ-สิทธิบัตรออกแบบ

● แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก – สิทธิบัตรออกแบบ

ลิขสิทธิ์

● ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ-ลิขสิทธิ์

● แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก – ลิขสิทธิ์

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน TLO แต่ละแห่ง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การเขียนคำขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)