ววน. เปิดรับคำของบประมาณ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) โดยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและต้องเป็นไปตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (Objectives and Key Results: OKRs) ของมหาวิทยาลัยฯ หากนักวิจัยประสงค์จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการได้ที่เว็บไซต์ สวพ. มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (http://rd.vru.ac.th/?page_id=3841) และ Submit full proposal เข้าระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.thได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563 (ปิดระบบเวลา 17.00 น.)

ศึกษารายละเอียด ดังนี้

1.1) หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

1.2) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (Objectives and Key Results: OKR) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกรอบทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

จัดทำข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะโครงการ ดังนี้
2.1) เสนอขอลักษณะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (แบบฟอร์มเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) (คลิก
2.2) 
เสนอขอลักษณะแผนงานนวัตกรรม (แบบฟอร์มเสนอแผนงานนวัตกรรม และโครงการย่อยภายใต้แผนงานนวัตกรรมใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) (คลิก

Submit Proposal เข้าระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2563 (ปิดระบบเวลา 17.00 น.)

ขั้นตอนการ submit full proposal เข้าระบบ NRIIS ดำเนินการดังนี้
4.1) ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย login เข้าระบบและนำเข้าข้อเสนอโครงการวิจัย เพียงท่านเดียว (กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยฯ ให้จัดทำเฉพาะไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มฯ และนำส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยส่งให้กับ ผอ.แผนงานวิจัยฯ เพื่อนำเข้าระบบเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน)
4.2) เมื่อนำเข้าข้อเสนอแผนงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว คลิกยื่นยันส่งข้อเสนอฯ