เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุน วจ.64)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุน วจ.64) เปิดรับชุดโครงการวิจัย โดย 1 ชุดโครงการ ต้องมีโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ ชุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท อาจารย์และนักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามกรอบนโยบายการวิจัย 4 เป้าหมาย
1) นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย
2) นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน
3) นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรมบริการ
4) นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1GQlUvezGUDcOY25Pxu4EIlwGKbYQ7AHZ?usp=sharing

ยื่นผ่านระบบ (MIS) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rd.vru.ac.th/mis/login.php ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ส่งบันทึกข้อความและแบบเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ E-saraban มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563