ดาวน์โหลดเอกสาร

● งานวิจัยสถาบัน

แบบฟอร์มทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

 1. แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนวช.61,62)

แบบฟอร์มทุนวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 (ฉบับปรับปรุง 25 ก.ย. 62)

● งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ / นานาชาติ

 1. บันทึกขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
 2. เอกสารแสดงสัดส่วนของผลงานบทความวิจัย
 3. หนังสือยินยอม (กรณีสถานะของผู้นิพนธ์ไม่ใช่ First Auther)
 4. หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่ขอไปนำเสนอ
 5. กำหนดการงานที่ไปนำเสนอ
 6. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full-Paper)
 7. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

เอกสารขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และ ขอเบิกเงินการเผยแพร่บทความวิจัย

 1. บันทึกขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และ ขอเบิกเงินการเผยแพร่บทความวิจัย
 2. เอกสารแสดงสัดส่วนของผลงานบทความวิจัย
 3. หนังสือยินยอม (กรณีสถานะของผู้นิพนธ์ไม่ใช่ First Auther)
 4. ปกวารสารที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่
 5. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full-Paper)
 6. ใบสำคัญรับเงิน (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชี และเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 7. หลักฐานแสดงสถานะ ฐานข้อมูลวารสาร
 8. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

● งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

AF 04-10/2.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย (Information Sheet for Research Participant)

AF 01-10/1.0  Submission Form for Ethical Review

AF 02-10/1.0 Self-Assessment Form for PI

AF 03-10/1.0 Conflict of Interest and Funding Form

AF 04-10/2.0 A ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย (Information Sheet for Research Participant)

AF 04-10/2.0 B ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 13 ปี (Information Sheet for Research Participant)

AF 04-10/2.0 C ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 20 ปี (Information Sheet for Research Participant)

AF 04-10/2.0 D ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Information Sheet for Participant’s Legal Guardian)

AF 05-10/2.0 A หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form)

AF 05-10/2.0 B หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปแต่น้อยกว่า 13 ปี (Informed Consent Form)

AF 05-10/2.0 C หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 20 ปี (Informed Consent Form)

AF 06-10/2.0 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Synopsis for Ethical Review)

บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการฯ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์