ดาวน์โหลดเอกสาร

งานวิจัยสถาบัน

ทุนวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 (ฉบับปรับปรุง 25 ก.ย. 62)

แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 (Full Proposal)

Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์)

Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์)

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนวช.61,62)

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์)

รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์)

—————————————————————————————————————-

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

เอกสารขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 

3. หลักฐานแสดงสถานะฐานข้อมูลวารสาร

4. หนังสือยินยอม (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม)

5. ใบสำคัญรับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่)

6. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีสำหรับการโอนเงิน

7. ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การไปนำเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
2. หนังสือตอบรับการนำเสนอ โดยระบุรูปแบบการนำเสนอ
3. กำหนดการจัดประชุมวิชาการ
4. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
5. หนังสือยินยอม (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม)

การไปนำเสนองานสร้างสรรค์
1. เอกสารเสนอแนวความคิด (Concept)
2. หนังสือตอบรับการนำเสนอจากหน่วยงานผู้จัด
3. กำหนดการจัดประชุมวิชาการ
4. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
5. หนังสือยินยอม (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม)

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

เมื่อไปนำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งรายงานการเดินทางตามเอกสารด้านล่าง

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

—————————————————————————————————————-

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

● ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขอรับการพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

AF 04-10/2.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย (Information Sheet for Research Participant)

AF 01-10/1.0  Submission Form for Ethical Review

AF 02-10/1.0 Self-Assessment Form for PI

AF 03-10/1.0 Conflict of Interest and Funding Form

AF 04-10/2.0 A ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย (Information Sheet for Research Participant)

AF 04-10/2.0 B ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 13 ปี (Information Sheet for Research Participant)

AF 04-10/2.0 C ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 20 ปี (Information Sheet for Research Participant)

AF 04-10/2.0 D ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Information Sheet for Participant’s Legal Guardian)

AF 05-10/2.0 A หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form)

AF 05-10/2.0 B หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปแต่น้อยกว่า 13 ปี (Informed Consent Form)

AF 05-10/2.0 C หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 20 ปี (Informed Consent Form)

AF 06-10/2.0 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Synopsis for Ethical Review)

บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการฯ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

—————————————————————————————————————-

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง