ดาวน์โหลดเอกสาร

ทุนวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

◆ แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 (ฉบับปรับปรุง 25 ก.ย. 62) [คลิก]
◆ แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 (Full Proposal) [คลิก]
◆ Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์) [คลิก]
◆ Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์) [คลิก]

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

◆ แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนวช.61,62) [คลิก]

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

◆ รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์) [คลิก]
◆ รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์) [คลิก]

เอกสารขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ [คลิก]
2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
3. หลักฐานแสดงสถานะฐานข้อมูลวารสาร
● ฐานข้อมูล TCI ค้นหาได้ที่ https://tci-thailand.org/?p=3796
● ฐานข้อมูล SCOPUS ค้นหาได้ที่ https://www.scopus.com/sources
(กรณีบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ให้ส่งหลักฐานยืนยันว่า
บทความวิจัยออนไลน์ใน Scopus เรียบร้อยแล้ว ตามลิงก์

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED)
**คู่มือการค้นหาผลงานวิจัย ในฐานข้อมูล Scopus [คลิก]
● ฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)
ค้นหาได้ที่ https://www.webofscience.com/
4. หนังสือยินยอม (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม) [คลิก]
5. ใบสำคัญรับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่) [คลิก]
6. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีสำหรับการโอนเงิน
7.
– ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 [คลิก]
– ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 [คลิก]