ดาวน์โหลดเอกสาร

● งานวิจัยสถาบัน

แบบฟอร์มทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

 1. แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนวช.61,62)

แบบฟอร์มทุนวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 (ฉบับปรับปรุง 25 ก.ย. 62)

● งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ / นานาชาติ

 1. บันทึกขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
 2. เอกสารแสดงสัดส่วนของผลงานบทความวิจัย
 3. หนังสือยินยอม (กรณีสถานะของผู้นิพนธ์ไม่ใช่ First Auther)
 4. หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่ขอไปนำเสนอ
 5. กำหนดการงานที่ไปนำเสนอ
 6. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full-Paper)
 7. ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนฯ

เอกสารขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และ ขอเบิกเงินการเผยแพร่บทความวิจัย

 1. บันทึกขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และ ขอเบิกเงินการเผยแพร่บทความวิจัย
 2. เอกสารแสดงสัดส่วนของผลงานบทความวิจัย
 3. หนังสือยินยอม (กรณีสถานะของผู้นิพนธ์ไม่ใช่ First Auther)
 4. ปกวารสารที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่
 5. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full-Paper)
 6. ใบสำคัญรับเงิน (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชี และเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 7. หลักฐานแสดงสถานะ ฐานข้อมูลวารสาร
 8. ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนฯ