ดาวน์โหลดเอกสาร

ทุนวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

◆ แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 (ฉบับปรับปรุง 25 ก.ย. 62) [คลิก]
◆ แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 (Full Proposal) [คลิก]
◆ Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์) [คลิก]
◆ Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์) [คลิก]

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

◆ แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนวช.61,62) [คลิก]

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

◆ รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์) [คลิก]
◆ รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์) [คลิก]

เอกสารขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ [คลิก]
2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
3. หลักฐานแสดงสถานะฐานข้อมูลวารสาร
● ฐานข้อมูล TCI ค้นหาได้ที่ https://tci-thailand.org/?p=3796
● ฐานข้อมูล SCOPUS ค้นหาได้ที่ https://www.scopus.com/sources
(กรณีบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ให้ส่งหลักฐานยืนยันว่า
บทความวิจัยออนไลน์ใน Scopus เรียบร้อยแล้ว ตามลิงก์

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED)
● ฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)
ค้นหาได้ที่ https://www.webofscience.com/
4. หนังสือยินยอม (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม) [คลิก]
5. ใบสำคัญรับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่) [คลิก]
6. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีสำหรับการโอนเงิน
7.
– ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 [คลิก]
– ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 [คลิก]

เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อไปนำเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ [คลิก]
การไปนำเสนอผลงานวิจัย การไปนำเสนองานสร้างสรรค์
1. บทความวิจัยฉบับเต็ม
(Full Paper)
1. เอกสารเสนอแนวความคิด
(Concept)
2. หนังสือตอบรับการนำเสนอ
โดยระบุรูปแบบการนำเสนอ
2. หนังสือตอบรับการนำเสนอ
จากหน่วยงานผู้จัด
3. กำหนดการจัดประชุมวิชาการ 3. กำหนดการจัดประชุมวิชาการ
4. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียน
4. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียน
5. หนังสือยินยอม (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม)
[คลิก] 
5. หนังสือยินยอม (กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วม)
[คลิก] 
– ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 [คลิก]
– ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 [คลิก]

เมื่อไปนำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งรายงานการเดินทางตามเอกสารด้านล่าง

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [คลิก]
● ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขอรับการพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ [คลิก]

เอกสารดาวน์โหลด

◆ AF 04-10/2.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
(Information Sheet for Research Participant) [คลิก]
◆ AF 01-10/1.0 Submission Form for Ethical Review [คลิก] 
◆ AF 02-10/1.0 Self-Assessment Form for PI [คลิก]
◆ AF 03-10/1.0 Conflict of Interest and Funding Form [คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 A ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
(Information Sheet for Research Participant) [คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 B ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 13 ปี (Information Sheet
for Research Participant) [คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 C ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 20 ปี (Information Sheet
for Research Participant) [คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 D ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(Information Sheet for Participant’s Legal Guardian) [คลิก]
◆ AF 05-10/2.0 A หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form) [คลิก]
◆ AF 05-10/2.0 B หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสา
สมัครเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปแต่น้อยกว่า 13 ปี (Informed Consent Form) [คลิก]
◆ AF 05-10/2.0 C หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับ
อาสาสมัครเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 20 ปี (Informed Consent Form) [คลิก]
◆ AF 06-10/2.0 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทน
โดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) [คลิก]
◆ สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Synopsis
for Ethical Review) [คลิก]
◆ บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการฯ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก [คลิก]
◆ แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [คลิก]