อาจารย์นักพัฒนาผู้ประกอบการ

อาจารย์ณัฐพงษ์ ยิ่งยง
อาจารย์นักพัฒนา
โทรศัพท์ : 086-4765465
E-mail : nattapong.ying@vru.ac.thอาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
อาจารย์นักพัฒนา
(ทรัพย์สินทางปัญญา)
โทรศัพท์ : 083-3317703
E-mail : piyaphong.yong@vru.ac.th

อาจารย์วิรันญา ระฆังทอง
อาจารย์นักพัฒนา

(โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup)
โทรศัพท์ : 089-7200313
E-mail : wirunya.ra@vru.ac.th

อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ
อาจารย์นักพัฒนา
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP)
โทรศัพท์ : 080-8430758
E-mail : narat.porn@vru.ac.th