อาจารย์นักพัฒนาผู้ประกอบการ

อาจารย์ ดร.ไตรมาศ  พูลผล
(ผู้จัดการ UBI)
โทรศัพท์ : 083-7505679
E-mail : trimas@vru.ac.th

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
อาจารย์นักพัฒนา
(ทรัพย์สินทางปัญญา)
โทรศัพท์ : 083-3317703
E-mail : piyaphong.yong@vru.ac.th


อาจารย์นักพัฒนา

(โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup)

อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ
อาจารย์นักพัฒนา
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP)
โทรศัพท์ : 080-8430758
E-mail : narat.porn@vru.ac.th