อาจารย์นักพัฒนาผู้ประกอบการ

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ อินทระ
อาจารย์นักพัฒนา
(งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่)
E-mail : benjawan.in@vru.ac.th
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
อาจารย์นักพัฒนา
E-mail : piyaphong.yong@vru.ac.th

อาจารย์นวลรัตน์ ฉิมสุด
อาจารย์นักพัฒนา

(ทรัพย์สินทางปัญญา)
Email :nuanrat.chim@vru.ac.th

อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ
อาจารย์นักพัฒนา
(โครงการ OTOP)
E-mail : narat.porn@vru.ac.th