อาจารย์นักพัฒนาผู้ประกอบการ

อาจารย์ ดร.ไตรมาศ  พูลผล
อาจารย์นักพัฒนา (ผู้จัดการ UBI)
โทรศัพท์ : 02-9093036
Email : research@vru.ac.th

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
อาจารย์นักพัฒนา
โทรศัพท์ : 02-9093036
Email : research@vru.ac.th

อาจารย์ ดร.ถกลรัตน์ ทักษิมา
อาจารย์นักพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-9093036
Email : research@vru.ac.th

อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ
อาจารย์นักพัฒนา
โทรศัพท์ : 02-9093036
Email : research@vru.ac.th