อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) ปีงบประมาณ 2564

Module 1 การสร้างความคิดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Idea Generation for New Entrepreneurs)
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Module 2 ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

Module 3 การวิเคราะห์ตลาดของลูกค้า (Customer Marketing Analysis) วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

● Module 4 การสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Branding and New Product Development)
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

Module 5 การตลาดดิจิทัลและแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการ (Digital Marketing and Application Platforms for Entrepreneur)
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

● Module 6 การวางแผนการเงินเพื่อสร้างธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Financial and Business Planning for Entrepreneur)
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

● Module 7 การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing)
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

● Module 8 การสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์การตลาด (Data Visualization for Marketing Analytics)