แบบฟอร์มทุนวิจัย

● แบบ วจ. 11 หนังสือรับรองการให้ความร่วมมือ [คลิก]
● แบบ วจ. 12 หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ [คลิก]
● แบบ วจ. 13 หนังสือแสดงความต้องการขอใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย[คลิก]

แบบรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์

● แบบรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ [คลิก]

ทุนวิจัย วจ. 67 (Routine to Research : R2R)

● แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) [คลิก]
●  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในของ
มหาวิทยาลัย (วจ.) ปีงบประมาณ 2567 ทุนส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
(Routine to Research : R2R) [คลิก]

ทุนวิจัย วจ. (67)

● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในของ
มหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 [คลิก]
● แนวปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
[คลิก]
● แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ2567 (วจ.67)
[คลิก]
● Sustainable Development Goals (SDGs) Keywords [คลิก]
● กรอบงานวิจัย [คลิก]

ทุนวิจัย วจ. (66)

● ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การให้ทุนวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย
(วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 [คลิก]
● แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ2566 [คลิก]
● แบบแตกตัวคูณงบประมาณโครงการวิจัย [คลิก]
● กรอบงานวิจัย [คลิก]