แบบฟอร์มทุนวิจัย

ทุนวิจัย วจ. (66)

● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย
(วจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 [คลิก]
● แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ2566 [คลิก]
● แบบแตกตัวคูณงบประมาณโครงการวิจัย [คลิก]
● กรอบงานวิจัย [คลิก]

ทุนวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย

◆ แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 (ฉบับปรับปรุง 25 ก.ย. 62) [คลิก]
◆ แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 (Full Proposal) [คลิก]
◆ Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์) [คลิก] 
◆ Template รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์) [คลิก]

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

◆ แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนวช.61,62) [คลิก]

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

◆ รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์) [คลิก]
◆ รูปแบบของรายงานงานความก้าวหน้า/วิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์) [คลิก]