นักวิจัยดีเด่น 2564

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3Q7ovK3