ข่าวสารกิจกรรม สวพ. 2566

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการเสวนาการสร้างนวัตกรรมอย่างไรให้ปัง เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยให้ไปสู่เชิงพาณิชย์โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดลผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชรอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยคว้ารางวัลจากเวที Inventions Geneva Evaluation Days-Virtual Eventเป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้ณ ห้อง SLB302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 2566 “Thailand Inventors’Day 2023” ณ Event Hall 100-102 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
โดยผศ.ดร.อภิชญา สวัสดี อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ชื่อผลงาน “Semi-Automatic Fertilizing System based on Soil Nutrient” ซึ่งได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การประกวดผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

เดือนมกราคม

วันที่ 4 มกราคม อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เบญจวรรณ อินทระ อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ อาจารย์นวลรัตน์ ฉิมสุด อาจารย์นักพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอรมการตลาดออนไลน์ครบวงจร สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ข้อมูลในแพลตฟอร์ต RJ 38 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 9 มกราคม 2566 อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เบญจวรรณ อินทระ อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ อาจารย์นักพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ข้อมูลในแพลตฟอร์ต RJ 38 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 9 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ผลิตสบู่ฟักข้าว ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2.ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลองหก ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3.วิสาหกิจชุมชนสตรีก้าวหน้าสมุนไพร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 10 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม A ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หม่อนไหมบ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เเละวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน “ไร่ ณ ชายแดน”ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม A ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผ้าซิ่นงามหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เเละวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม A ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเส้นใยบัว วัดโบสถ์ ตำบล บางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำขนมไทย กระยาสารท 3 หมู่ที่ 6 ต.คลองควาย อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี เเละกลุ่มสัมมาชีพสามวัยร่วมใจสามัคคี รองเท้าจากกางเกงยีนส์, สบู่, พรมเขีดเท้า ต.ทต.บางเตย อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจแสงตะวันธัญบุรี บ้านเรือนไทยจำลอง ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้ผลเมืองธัญบุรี มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์นักพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทุนวิจัย การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) และการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ขันธชาติ เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ