ข่าวสารกิจกรรม สวพ. 2567

เดือนมกราคม

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ “วิจัยสัญจร ครั้งที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์” ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม “การพัฒนากลไกการทำงานแบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณและออกแบบกระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อกำกับทิศทางของงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยผศ.กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแนวทางการเขียนโครงการแบบย่อ (Project Brief) สำหรับการเบิกจ่ายในโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ (OTOP) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับข้าวหอมปทุมธานี 1 ด้วยการเพิ่มมูลค่าและแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และแผนปฎิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภายใต้โครงการวิจัย การยกระดับศักยภาพพื้นที่ชุมชน ด้วยการเพิ่มมูลค่าและแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ข้าวหอมปทุมธานี 1 บนฐานเศรษฐกิจ BCG และสอดรับกับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ กึ่งเมืองถึงชนบทของจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับรับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ คือรศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คุณอตินิสภ์ ตำนานทอง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ณ ห้องประชุม จงกลนี ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์