จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขอรับการพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ [คลิก]
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2562 [คลิก]
1. การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs [คลิก]
2. วิธีการสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs [คลิก]
3.โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ [คลิก]
4. เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ [คลิก]
5. การอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร [คลิก]
6. การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ [คลิก]
7. การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา [คลิก]
8. แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย [คลิก]
9. การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร่งรัด[คลิก]
10. การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก[คลิก]
11. การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์[คลิก]
12. การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข[คลิก]
13. การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย[คลิก]
14. การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย[คลิก]
15. การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย[คลิก]
16. การดำเนินการที่ไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืน โครงการวิจัย[คลิก]
17. การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร[คลิก]
18. การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด[คลิก]
19. การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง[คลิก]
20. การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย[คลิก]
21. การเตรียมแผนการประชุมและรายงานประชุม[คลิก]
22. การประชุมฉุกเฉิน[คลิก]
23. การติดต่อสื่อสาร[คลิก]
24. การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ[คลิก]
25. การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย[คลิก]
26. การดำรงไว้ซึ่งการรักษาความลับของโครงการวิจัยที่จัดเก็บ รอการทำลาย
และการย่อยทำลายเอกสาร[คลิก]
27. การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย[คลิก]
28. การจัดการโครงร่างการวิจัยที่ทบทวนโดย NU-RREC[คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
(Information Sheet for Research Participant) [คลิก]
◆ AF 01-10/1.0 Submission Form for Ethical Review [คลิก] 
◆ AF 02-10/1.0 Self-Assessment Form for PI [คลิก]
◆ AF 03-10/1.0 Conflict of Interest and Funding Form [คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 A ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
(Information Sheet for Research Participant) [คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 B ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 13 ปี (Information Sheet
for Research Participant) [คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 C ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 20 ปี (Information Sheet
for Research Participant) [คลิก]
◆ AF 04-10/2.0 D ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(Information Sheet for Participant’s Legal Guardian) [คลิก]
◆ AF 05-10/2.0 A หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form) [คลิก]
◆ AF 05-10/2.0 B หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสา
สมัครเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปแต่น้อยกว่า 13 ปี (Informed Consent Form) [คลิก]
◆ AF 05-10/2.0 C หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับ
อาสาสมัครเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 20 ปี (Informed Consent Form) [คลิก]
◆ AF 06-10/2.0 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทน
โดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) [คลิก]
◆ สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Synopsis
for Ethical Review) [คลิก]
◆ บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการฯ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก [คลิก]
◆ แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [คลิก]

● พรบ เกี่ยวกับวิจัย

◆ จริยธรรมวิจัยในคน โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [คลิก]
◆ พรบ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ [คลิก]
◆ พรบ การทดลองในสัตว์ [คลิก]
◆ พรบ ความปลอดภัยทางชีวภาพ [คลิก]

● รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์