จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

● ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2562

● วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)

 1. การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs
 2. วิธีการสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs
 3. โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
 5. การอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร
 6. การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา
 8. แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
 9. การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร่งรัด
 10. การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
 11. การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
 12. การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
 13. การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
 14. การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
 15. การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
 16. การดำเนินการที่ไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืน โครงการวิจัย
 17. การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร
 18. การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
 19. การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
 20. การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย
 21. การเตรียมแผนการประชุมและรายงานประชุม
 22. การประชุมฉุกเฉิน
 23. การติดต่อสื่อสาร
 24. การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
 25. การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
 26. การดำรงไว้ซึ่งการรักษาความลับของโครงการวิจัยที่จัดเก็บ รอการทำลาย และการย่อยทำลายเอกสาร
 27. การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 28. การจัดการโครงร่างการวิจัยที่ทบทวนโดย NU-RREC

● พรบ เกี่ยวกับวิจัย

จริยธรรมวิจัยในคน โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พรบ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พรบ การทดลองในสัตว์
พรบ ความปลอดภัยทางชีวภาพ

● รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์