การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)

● โมดูลที่ 1: การสร้างความคิดสําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Idea Generation for Entrepreneurs) (วันอังคารที่ 12 พ.ค. 63)

● โมดูลที่ 2: ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) (วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63)

● โมดูลที่ 3: การวิเคราะห์การตลาดของลูกค้า (Customer Marketing Analysis) (วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 63)

● โมดูลที่ 4: การสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Branding and New Product Development) (วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 63)

● โมดูลที่ 5: การตลาดดิจิทัลและแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการ (Digital Marketing and Application Platforms for Entrepreneur) (วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 63)

● โมดูลที่ 6: การวางแผนการเงินเพื่อสร้างธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Financial and Business Planning for Entrepreneur) (วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 63)