ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3qpvQJL
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่าน ระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11519

ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ foresight for research” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2565 คลิกลิงค์เพื่อสมัคร https://shorturl.asia/rhpxK
ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิจัยแบบผสานวิธี” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 20 เมษายน 2565 คลิกลิงค์เพื่อสมัคร https://shorturl.asia/KYdBI
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ในระบบ ON-LINE
ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม
และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” https://rpa.or.th/
เปิดรับบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูงานประชุมวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ [คลิก]


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี: “New tertiary education: Education for all 2565”
National and International Academic Conference Project : 90th Anniversary of the Valaya Alongkorn Rajabhat University: “New tertiary education: Education for all 2565”
วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, จังหวัดปทุมธานี Deadline submission: ลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ล่วงหน้า, 1 มิถุนายน 2565 // ลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ปกติ, 31 กรกฎาคม 2565 Website: http://acad.vru.ac.th/vru_conference/index.php
ขอบเขตและความสนใจ: 1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. การศึกษา 3. วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. อุตสาหกรรม 6. บริหารธุรกิจ
ติดต่อสอบถาม: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์: 02-909-1432 ต่อ เบอร์ภายใน 322 หรือ 323
ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ออนไลน์)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.christian.ac.th/national-conference6/
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://imtt.rmutsv.ac.th/the-8th-engagement-thailand…/
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 :
(17″ NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022)
ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation)
ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/nac
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแUU ONLINE ในวันที่
25 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon32/
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 18th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022) “Biocontrol and Biotechnology for Sustainable Development Goals” วันที่ 16-17 มิ.ย.65 ในรูปแบบออนไลน์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://161.246.157.42/web/ISBB/index.php

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 (Thailand Inventors’ Day 2021) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=172
บริษัท เอสเอชอาร์ ริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ShareRing Research Grant 2021 – 2022
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับ Metaverse (การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต) และ Digital Identity (การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล) รวมถึง NFTs ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ Digital Identity ซึ่งอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของ Metaverse ตลอดจนการพัฒนา และการใช้งาน NFT พร้อมยูทิลิตี้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าถึงสถานที่ การยืนยันตัวตน หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ไม่รวมกับ NFT Art
งบประมาณโครงการ โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScH4IhvBwZKos…/viewform
เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานประชุมผลการวิเคราะห์ Gap Analysis ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน” (บพท. 65 และทุนอื่น ๆ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรการอบรม
คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *